1791. évi erdélyi XLIV. törvénycikk

a királyi táblán felebbezés következtében felülvizsgált és végrehajtásra utasitott peres ügyekről

A királyi táblán felebbezés következtében felülvizsgált pereket, a melyekben azért, mert ennek az itélete az alsó biróság itéletével megegyezett, további felebbezésnek helye nem lévén, az itéletet végrehajtásra utasitották, a végrehajtást azonban vagy nem kisértették még meg, vagy ellentállással meggátolták, ha a hazai törvények értelmében első folyamodásban az alsó biróság elébe tartoznak és azoknak a főkormányszéki tanácshoz való felebbezése meg van engedve, miután a pervesztes fél az első törvénykezési időszak folyása alatt az ellenfelet az iránt, hogy a főkormányszéki tanácshoz akar felebbezni, előlegesen megintette: a királyi táblához kell visszaküldeni a végett, hogy innen a felülvizsgálati birósághoz lehessen azokat áttenni. Azokban pedig, a melyek a törvény értelmében első folyamodásban a királyi tábla birói széke elébe tartoznak, szabadságában álljon a perben elbukott félnek az első törvénykezési időszakon belül perujitást vagy felebbezést bejelenteni; és miután az ellenfelet ez iránt hasonlóképen ugyanazon határidőn belül meg intették, a peres ügyet vissza kell küldeni a királyi táblához, hogy azt a perujitás jogorvoslata mellett, a melyet a perujitó fél az attól való elzárás büntetése alatt a második törvénykezési időszak tartama alatt folyamatba tenni köteles, megvitassák, vagy pedig a felülvizsgálati birósághoz helyezzék át.


  Vissza az oldal tetejére