1791. évi erdélyi L. törvénycikk

a perek sorrendjéről

Eltörölvén az Approb. Const. IV. R. I. Cz. 45. czikk helytelen magyarázásából származott visszaéléseket, tudniillik a perek osztályozását és különös sorrend készitését, Ő szent felsége beleegyezésével határozzák, hogy miután a perinditásra vonatkozó tudósitó leveleket a perbehivás vagy idézés rendén kijelentett nyolczad- vagy tizenötödnapos határidő elteltével, a törvénykezési időszaknak előbbeni három napján az illető biróságnak bemutatták, előterjesztették és a közönséges jegyzőkönyvbe bevezették, a perek ezután közvetlenül fölveendők és kikiáltandók és ezeket aztán mindaddig, mig a felek az ő vitatkozásaikat és perbeszédeiket be nem végezték és halasztó kifogásaikat meg nem tették, különbség nélkül kell folytatni; ha pedig valamely peres ügy a perek különböző természetéhez képest a második vagy negyedik határidőről, a mely határidőket a peres felek az azoktól való elzárás büntetése alatt szorosan megtartani kötelesek, az érdemben való eldöntés és itélet alá jutott, azt az itélet alá bocsátás rendje szerint kell sorozni és ezt a sorrendet a biróságok az Approb. Const. előbb idézett czikkelye értelmében tartsák meg. Az átküldő leveleket pedig akkor vezessék sorrendbe, a mikor a felső biróságoknak bemutatják és ezeket a bemutatás sorrendje szerint vizsgálják felül.


  Vissza az oldal tetejére