1791. évi erdélyi LXI. törvénycikk

Szamosujvár és Ebesfalva községeket a szabad királyi városok és taksás helyek közé veszik föl

A karok és rendek, Ő szent felsége kegyes előterjesztésére és Szamosujvár s Ebesfalva örmény községek buzgó kérésére, tekintetbe véve a felséges udvarhoz való hüségüket, valamint a közkereskedelem sikeres előmozditásában tanusitott munkásságukat és e hazában már évek hosszu során át való állandó megtelepedésüket, jónak látták ezeket a községeket a városi joggal felruházni és a magyar nemzet kebelében létező szabad királyi városok sorába fölvenni, az országgyülésben a taksás helyek között Gyulafehérvár városa után adván részükre szavazat- és ülésjogot, a nélkül, hogy e felvétel következtében a három nemzettől különvált politikai testületként szerepelhetnének, vagy ilyent alkothatnának; hanem mindenben oly tekintet alá jőjjenek, mint a magyar nemzet kebelében létező többi szabad királyi városok és ezekkel egyenlő terheket hordozzanak, egyenlő jogokat élvezzenek és a köztörvényekhez s az Approb. Const. III. r. 81. Czimének a rendelkezéséhez alkalmazkodjanak, és ama kiváltságlevél helyébe, a melyet a polgári jog elnyerése előtt eszközöltek ki, kérjenek Ő szent felségétől e törvénycikkely tartalmának megfelelő uj kiváltságlevelet.


  Vissza az oldal tetejére