1791. évi erdélyi LXIV. törvénycikk

a rendek kebeléből kiküldött rendszeres törvényelőkészitő bizottságokról

A kegyes királyi előterjesztések és e nagy fejedelemség karainak és rendeinek több kivánsága és illetőleg sérelmei nagyobb részt olyan tanácskozási tárgyakat foglalnak magukban, a melyek rendszeres és csak hosszasabb idő alatt bevégezhető munkát követelnek, azért Ő szent felsége kegyesen beleegyezik abba, hogy az alább megirt sorban foglalt és a jövő országgyüléséig a rendszeres törvényelőkészitő bizottságokhoz utasitott tárgyak meghányására és kidolgozására a következő egyéneket jelöljék ki, még pedig:

1. A közigazgatási bizottságba:

Elnökül: Bánffi György grófot, királyi kormányzót, Teleki Lajos grófot, Koszta Istvánt, Fronius Mihályt, Tholdalagi László grófot, ifjabb Gyulai Sámuel grófot, Cserei Farkast, Szentpáli Eleket: Sándor Mihályt, Széplaki Istvánt, Bardócz Ádámot, Ábel Károlyt, Frank Jánost, Szathmári Zsigmondot.

A melyben a következő tárgyak veendők elő:

A közigazgatási javaslat.

Továbbá az országos összeirás tervezete.

2. Az adóügyi és hadbiztossági bizottságba:

Elnökül: Bethlen Sándor grófot, Gál Jánost, Haller Gábor grófot, Mikes István grófot, Nemes János grófot, Teleki Domokos grófot, Bethlen László grófot, Cserei Eleket, Straussenburg Dánielt, Kenderesi Mihályt, Kozma Ferenczet, Hatfaludi Ferenczet, Török Ferenczet, Mátis Mihályt, Pálffi Eleket, Szeli Józsefet, Kováts Dánielt, Mauks Tóbiást.

Ez elé fognak tartozni:

Egy arányos adórendszer kidolgozása.

A beszállásolandó zsoldos katonaság számára, elhelyezésére és ellátására nézve készitendő javaslat.

Végre az ujonczállitási tervezet.

3. Az urbéri bizottságba:

Elnökül: Kemény Farkas grófot, Kemény Simon bárót, Jósika Antal bárót, Wass Dániel grófot, Szentkereszti György bárót, Sándor Jánost, Mara Lőrinczet, Túri Sándort, Jósa Györgyöt, Pelei Imrét, Gyárfás Ferenczet, Drauth Józsefet, Csóka Ábrahámot.

A mely az igazságnak és az erdélyi nagyfejedelemség állapotának megfelelő urbéri rendezés tervét fogja kidolgozni.

4. A kamarai és bányászati bizottságba:

Elnökül: Bánffi Farkas bárót, Szegedi Józsefet, Kemény Samu bárót, Mikes János grófot, Bethlen Gergely grófot, Lázár István grófot, Thoroczkai József bárót, Seeberg Márton bárót, Kiebling Ferenczet, Bedaeus Joakimot, Máriaffi Lajost, Kökösi Andrást, Fekete Ferenczet, Apor Ferenczet, Gedő Józsefet, Ballok Ferenczet, Gombos Dánielt, Tartler Jánost, Gullya Lászlót.

A mely kincstári egyének közremüködésével ki fogja dolgozni:

A kamarai igazgatás egyszerüsitésének és a kincstár valamint az alája rendelt tisztviselők utasitásának a javaslatát.

A Középszolnok és Kraszna vármegyéket illető kincstári dézsmaügyet.

A határszéli katonaság részére átengedett vagy cserébe adott tiszta fiscális jószágok lajstromát.

Miképen lehessen a kamarakincstár terhelése nélkül, az adózók könnyebbségére, a sónak szekéren vagy hajón való szállitása körül fenforgó nehézségeket megszüntetni és a sószállitást előmozditani?

A harminczad és a vámügy tárgyában a kereskedelem nagyobb előnyét czélzó elvek megállapitására, továbbá a közkereskedés akadályainak az elháritására, gyárak állitására, a ipar előmozditására, a kézmüvesség üzésére, a többi örökös tartományokkal a közlekedést közvetitő közutak és csatornák tartós épitésére és fentartására, s egyszersmind az erre szükséges pénzalap tervezetére vonatkozó véleményt; végre azt, a mit a rendek a bányaügyek s a bányabiróságok elébe tartozó dolgok elrendezésére, valamint a bányák jobb mivelését gátló nehézségek és panaszok megszüntetésére nézve kivánnak.

5. A törvénykezési bizottságba:

Elnökül: Bethlen Pál grófot, Tholdalagi Ferencz grófot, Cserei Jánost, Türi Lászlót, Bánffi László bárót, Teleki Mihály grófot, Balia Samut, Gál Józsefet, Kandó Mihályt, Thuri Józsefet, Horváth Ferenczet, Simény Eleket, Dindár Dávidot, Sombori Lászlót, Endes Jánost, Huttern Mihályt, Kászoni Lászlót, Filep Samut.

A melynek tárgyai lesznek:

A közönséges országgyüléseken az 1669. év óta hozott és elfogadott országgyülési czikkelyek összegyüjtése és átvizsgálása.

A közügyek igazgatójának és ügyészeknek utasitására vonatkozó vélemény elkészitése.

A hütlenségi esetek és a nagyobb hatalmaskodás büntetéseinek a magyarázása.

A házastársaknak az ingó javakban való kölcsönös örökösödése, és az ingatlan javaknak feleség és gyermekek hiányában a törvényes örökösökre és utódokra való átszállása.

Az osztatlan fivérek és nővérek közt megejtendő osztály módja.

A fehérvári káptalannál és a boldogságos szüz Máriáról nevezett kolosmonostori conventnél elhelyezett czikkelyek összeirásának és rendbeszedésének, kezelésének és kiegészitésének a tervezete.

A büntető törvény tervezete, a büntettek igazságos büntetéseinek pontos kirovását és a marhalopás meggátlását illetőleg.

A perrendnek a törvényhez mért megjavitása, gyorsabb és kevésbbé költséges törvényfolyamat behozatala czéljából.

Különösen a tiszta adósságot tárgyazó, a csőd- és zálogügyekben való gyors igazságszolgáltatás.

Az ősi javak elfecsérlésének és elidegenitésének meggátlása.

Az uri székek szabályozása.

Végül a sófejtők és hajósok biróságába és törvénykezési eljárására vonatkozó vélemény készitése.

6. Az egyházi bizottságba:

Elnökül: Eszterházi János grófot, Székely Dávidot, Soterius Mihályt, Nalátzi József bárót, Vesselényi Miklós bárót, Haller József grófot, Fangh István kanonokot, Szentpáli Lászlót, Sárosi Samut, Földvári Mihályt, Ketheli Józsefet, Pálffi Andrást, Simény Györgyöt, Haunenheim Andrást, Steinburg Károlyt, Berthleff Mihályt, Bartha Mózest.

Ebben előveendők:

A bevett vallások között a templomok, iskolák, könyvnyomdák, kórházak, plébániai telkek és más egyházi javak elvétele, valamint a Lipót-féle hitlevél kelte óta elfoglalt negyedek és dézsmák s más alapitványok tárgyában fenforgó követelések.

Bármely vallás lelkészeinek megfelelő ellátása.

Végre a tudatlan oláh nép müveltségének előmozditását illető javaslat.

7. A tanügyi bizottságba:

Elnökül: Teleki Ádám grófot, Eszterházi János grófot, Mártonffi József kanonokot, Jósika Antal bárót, Vesselényi Farkas bárót, Haller József grófot, Kemény Samu bárót, Tholdalagi László grófot, Josintzi Sándor bárót, Aranka Györgyöt, Fekete Ferenczet, Sárosi Samut, Cserei Eleket, Rosenfeld Frigyest, Tartler Jánost, Bertalan Jánost, Cserei Józsefet, Kováts Józsefet, Szathmári Mihályt, Balla Mártont, Pákei Józsefet, Sontag Andrást.

Ehhez tartoznak: a mindkét nemü ifjuság nevelésének és oktatásának a módja és a szép müvészetek üzésére, a szükséges nyelvek müvelésére és egy tudós társaság felállitására megkivántató eszközöknek a megválasztása.

És ezek a bizottságok, a törvénykezésinek a kivételével, a mely Maros-Vásárhely szabad királyi városában, tudniillik a királyi tábla székhelyén fog egybegyülni, Kolozsvárt fogják üléseiket tartani.

Ő szent felsége kegyes engedelméből a reájuk bizott munkálatok czéljára tartozó irományokat is, a nagyfejedelemség királyi kormányzójánál való bejelentés mellett, a kormányhatóságok levéltáraiból ki fogják adni. Mindezek a bizottságok pedig, melyek a megválasztott egyének kilenczes számából fognak megalakulni, ugyancsak a királyi kormányzó vezetése alatt munkálkodjanak; és mivel némely tárgyak olyan természetüek, hogy két és három bizottság hatáskörébe is utalhatók, azért ilyen esetekben, az illető elnökök közt előlegesen történt megbeszélés után, négyes bizottsági üléseket is lehet tartani.


  Vissza az oldal tetejére