1791. évi erdélyi XCIV. törvénycikk * 

az uri székek hatásköréről

A hazai polgári törvények eléggé meghatározzák a földesuraknak a törvényes joghatóságát ugy saját jobbágyaikra nézve, a mikor ezek ellenében törvénytételt kérnek, valamint a saját területükön a maguk utánjárásával elfogott gonosztevőkre nézve is, az Aprobb. Constit. III. R. 47. Cz. 11. czikk értelmében 200 forint büntetést szabván ki azokra, a kik a saját közremüködésével elfogott latrok fölött sem törvényt nem szolgáltatnak, sem azokat a hatóság kezéhez nem adják, hanem vagy egyszerüen vagy a rajtok felvett pénzbirság mellett elbocsátják. Ennélfogva eltörölvén az összes rendeléseket, a melyek az uri székek tartására és hatáskörére nézve az ország karainak és rendeinek beleegyezése nélkül keltek, a földesuraknak az emlitett törvényekben gyökerező törvényes joghatóságát és kötelezettségét - Ő felsége legkegyelmesebb beleegyezése is hozzájárulván - fölelevenitik és a maga erejébe visszaállitják azzal a további felvilágositással, hogy a földesuri igazságszolgáltatás alkalmával a földesur, vagy ennek távollétében, az ő törvényes tisztje vagy személyese legyen az elnök, a sérelmes és az igazságszolgáltatást szorgalmazó fél pedig a felperesi szerepet vigye. Hogy ha pedig maga a földesur perlekednék a maga jobbágya vagy cselédje ellen: akkor - maga felperes levén - a tisztek vagy a hites táblabirók sorából nevezzen ki a maga helyére elnököt. Büntető perekben is, a melyekben főbenjáró büntény forog szóban, mivel a felperesség a földesurat illeti, néhány tisztnek bizonyságul való odavonása mellett, alkalmas és elegendő számu birákat, az elnököt is bele számitva, legalább hetet kell meghini. Határozták továbbá, hogy azok számára, a kiket az uri székek előtt perbe fognak, ha kivánják, sikeresebb megvédésük czéljából, védőket kell kirendelni és hogy ha a földesur a helybeli tisztek részéről elfogott jobbágyát tizenöt nap alatt visszaköveteli, az ilyen tisztek tartozzanak az elfogottat a földesur kezéhez kiszolgáltatni, hogy az uri széken a kézhez szolgáltatás napjától számitott tizenöt napon belül törvényt szolgáltassanak.


  Vissza az oldal tetejére