1791. évi erdélyi CXXXVI. törvénycikk * 

a tiszta adósságokat tárgyazó ügyekről

A tiszta adósságok ügyeit illetőleg, mivel némely adósok az alatt, az ürügy alatt, hogy kötelező levelükben a visszaüzés menedékét határozottan nem zárták ki, a tiszta adósságok fölvételét visszaüzéssel és más menedékekkel meg szokták akadályoztatni és ez által a hitelezőket hosszú perfolyamattal fárasztják, ámbár tiszta adósságok dolgában visszaüzésnek, valamint más menedékeknek sincs helye, akár ki vannak zárva a kötelező levelekben, akár nincsenek kizárva: ezért a hitelezők bosszantásának megelőzése czéljából rendeljük, hogy a tiszta adósságok felvételében a következő módot kell megtartani, tudniillik: a hitelező a maga adósát, ha megkapható, személyesen, ha pedig saját személyében nem lehet föltalálni, lakása helyéről intesse meg, hogy tartozását és annak netalán hátralevő kamatját 15 nap alatt fizesse meg, a szerződés vagy kötelezőlevél mását is mindenkor a megintés mellé csatolván, mely 45 nap alatt az adós tartozik vagy az adósságot kifizetni és erről a bizonyitó levelet elfogadni, vagy pedig bebizonyitani hogy a követelt tartozás már ki van fizetve. Ha ezt elmulasztaná, a végrehajtás felől értesitendő és ha eme határidő alatt sem fizetné ki tartozását, vagy annak kifizetését nem bizonyitaná, akkor a hitelezőt végrehajtás utján ki kell elégiteni, visszaüzésnek vagy bentiltásnak semmiképen sem engedvén helyet. Ha pedig valamely késedelmes adós hatalmasul ellentállana, akkor a hitelező a közbejött ellentállást a végrehajtótól kiveendő bizonyságlevéllel a vármegyének, székelyszéknek vagy vidéknek főtisztje, avagy ennek távollétében az ő helyettesse előtt bebizonyitván, kérjen karhatalmat, a melyet a főtiszt vagy helyettese minden nehézség nélkül megadni és a hitelezőt a kötéslevél tartalma szerint a törvényekben meghatározott büntetés alatt teljesen kielégiteni, ezen felül, pedig költségeit és fáradtságait is azonnal megtérittetni tartozik. És ez az eljárás mind a kegyes alapitványok, mind a magánosok követelései esetében megtartandó és annak nemcsak a tőkeösszegnek, hanem a künlevő kamatoknak felhajtása tekintetében is helye legyen. Mindazonáltal az olyan tartozásokra nézve, a melyek tekintetben szabályszerü szerződés- vagy kötéslevelek nincsenek, vagy a melyek tekintetében a hitelezők személye iránt valamely kétség forog fönn, vagy a melyeknek sem kamatjait, sem tőkeösszegét 32 esztendő alatt nem kérték, a követelők rövid perfolyamat szerint a törvény rendes utján pereljenek, a szász nemzetet és más kulcsos és mezővárosokat az adósságok felvételének dolgára nézve az eddig divott gyakorlatukban és külön törvényeikben hagyván meg.


  Vissza az oldal tetejére