1792. évi erdélyi III. törvénycikk

báró Barkó Vincze lovassági generális honfiuvá fogadása

A rendek tekintetbe vevén báró Barkó Vincze lovassági generálisnak és egy könnyü gyalogezred tulajdonos ezredesének, a hosszas szolgálatait, a melyeket számos éveken át különböző hadjáratokban Ő szent felsége dicső elődei iránt, nevének nagy tisztességére, teljesitett, valamint ama kiváló érdemeit is, a melyeket a nevét viselő ezredben, különösen az erdélyi nemes ifjak előmenetelére tanusitott, őt és az ő fiágon leszármazó összes örököseit, Ő szent felségének a kegyelmes hozzájárulásával, ezen fejedelemség valóságos honfiai sorába, az ujabb törvénycikkelyekbe iktatott eskü letétele mellett befogadják; remélvén, hogy ugy ő maga, mint utódai is, a hazának hasznos polgárai, a törvényeknek és előjogoknak pedig hü őrei fognak lenni.


  Vissza az oldal tetejére