1805. évi VI. törvénycikk

herczeg Csartorinszky Ádám magyar honfiuvá fogadtatik

Csartorinszky Ádám, r. sz. b. herczeg tábornokot, és egy gyalogezred tulajdonosát, ritka szellemi tulajdonaiért és Ő szent felsége szolgálatában a császári királyi hadsereg körül szerzett jeles érdemeiért, egyszersmind azon állandó lelki jóindulatáért is, melylyel a magyar nemzet iránt viseltetik, nem állván ellen ezuttal Mátyás 6. v. 32. czikkelyének *  rendelkezése, a karok és rendek, Ő szent felségének beleegyezésével s kegyes jóváhagyásának hozzájárulásával, önszántukból, dij fizetése nélkül, a szokott eskü letétele mellett, leszármazóival együtt a honfiak sorába fogadták; erősen meggyőződve levén, hogy ő a király és ország gyarapodására teljes hüséggel s buzgósággal fog munkálkodni.


  Vissza az oldal tetejére