1807. évi XXVIII. törvénycikk

az ország különféle törvényhatóságai alá rendelt helységek viszonyainak rendezéséről

Azon akadályok megszüntetése végett, melyek a közigazgatásnál és kezelésnél a miatt fordulnak elő, mivel némely helységek több törvényhatóság alá vannak beosztva, mások pedig beékelt területen feküsznek, Ő szent felsége kegyelmesen jóváhagyni méltóztatott:

1. § Hogy küldessenek ki országos bizottságok azon helységeknek, melyek több törvényhatóság alatt állanak, egy törvényhatóság alá leendő rendelése végett.

2. § A mely bizottságoknak kötelességökben álland, meghallgatván előlegesen a törvényhatóságokat és az illető földesurakat, akár sikerül megegyezés a törvényhatóságok közt, akár nem, a dolgot igazság és méltányosság szerint eldönteniök.

3. § Az adót pedig, melyet az egyik törvényhatósághoz csatolandó területrész előbb a másik vármegyénél fizetett, tegyék át azon vármegyéhez, melyhez csatoltatni fog.

4. § És a legközelebbi országgyülésen eljárásukról tegyenek jelentést, mely a törvényhatóságok biztonsága érdekében beczikkelyezendő lesz.

5. § Minek folyományaképen a következő biztosok neveztetnek ki, még pedig:

A dunáninneni kerületbe:

Illésházi gróf Illésházy István, a cs. kir. ap. sz. felség valóságos belső titkos tanácsosa, Liptó és Trencsén vármegyék örökös főispánja; ghimesi és gácsi gróf Forgách Miklós, királyi kamarás; karancsberényi gróf Berényi Zsigmond, királyi kamarás: szentiványi Szentiványi János, udvari tanácsos és a hétszemélyes tábla ülnöke; kesselkeői Majthényi László, királyi kamarás; nyitraszerdahelyi Szerdahelyi György, királyi kamarás és tanácsos, Nyitra vármegye rendes alispánja; tovább Trencsén és Komárom vármegyék alispánjai.

A dunántuli kerületbe:

Báró Podmaniczky József, valóságos belső titkos tanácsos, Bács és Bodrog törvényesen egyesült vármegyék főispánja; alsó- és felsősurányi gróf Zsigray József; bezerédi Bezerédy Ignácz, udvari tanácsos; vizeki Tallián Antal, aranysarkantyus vitéz, királyi tanácsos, királyi udvarnok és a királyi itélőtábla ülnöke; Cseh László, Tolna vármegye alispánja; Márkus Ignácz, Veszprém vármegye főjegyzője; valamint Győr és Somogy vármegyék alispánjai.

A tiszáninneni kerületbe:

Tótprónai báró Prónay Gábor, Gömör vármegye főispánja; gróf Schmidegh Ferencz, királyi kamarás; fái Fáy Barnabás, kir. tanácsos és a hétszemélyes tábla ülnöke; szatmári Király Miklós, kir. tanácsos s Gömör vármegye alispánja; Lónyay Gábor, királyi tanácsos és Zemplén vármegye első alispánja; valamint Sáros és Heves vármegyék alispánjai.

A tiszántuli kerületbe:

Hajnácskői báró Vécsey Miklós, királyi tanácsos, belső titkos tanácsos, Szatmár vármegye főispánja, a kassai kamarai igazgatóság helytartója; vajai báró Vay Miklós, királyi kamarás és vezérőrnagy; vajai Vay József, királyi tanácsos és a hétszemélyes tábla ülnöke; dévaványai Halassy Márton, királyi tanácsos; kisrédey Rhédey Lajos, királyi tanácsos; valamint Bihar és Békés vármegyék alispánjai.


  Vissza az oldal tetejére