1808. évi VII. törvénycikk

a katonai Ludovika-akadémiáról

Midőn a karok és rendek az ország védelmi ügyét tárgyalják vala, tanácskozásaikat nem csupán a jelen időre, hanem a jövendő korra is kiterjesztették; s hogy fiaik és utódaik nem csak erővel, hanem annál hathatósabban tudománynyal is tudjanak hazáért, ősi alkotmányért és a felséges uralkodó házért harczolni: Ő szent felsége iránti hódolatuk és honszerelmök érzelmeitől indittatva, önkéntes ajánlataikból jelentékeny alapot gyüjtöttek össze, melyből az országban nemzeti katonai akadémiát állitani és a hadi tudományokat fejleszteni lehessen. Törekvésöket a felséges császárné és királyné kiváló bőkezüségével segitette elő; Ő szent felsége, legkegyelmesebb királyunk pedig a karok és rendek óhajtását kegyes helyeslésével jóváhagyta, s nehogy ez annyira hasznos intézmény létesülése halasztást szenvedjen, a katonai akadémia elhelyezésére Váczon az egykori Terézia-épületet ajándékozta; miért is a karok és rendek Ő felségök trónja körül seregelve, hálás és hódolatos lelkök érzelmeinek kifejezése mellett kérték, hogy az akadémia a felséges asszonynak a magyar nemzet iránt tanusitott szeretetének emlékét megörökitendő, Ludovikának neveztessék.

A karok és rendek ez olyan hasznos és szükséges intézmény létesitéséhez nyomban hozzá fogván, Ő szent felsége kegyes jóváhagyásával határozták:

1. § A Váczon a hajdani Terézia-épületben elhelyezendő nemzeti katonai akadémia, hogy a felséges császárné és királyné a magyar nemzet iránti szeretetének emlékét megőrizze, és hogy a magyar nemzetnek felséges aszszonya iránti határtalan hódolata nyilvános bizonyságban öröküljön, Ludovikának neveztessék.

2. § Ő szent felsége kegyesen kijelenteni méltóztatott, hogy nemcsak a törvény és ország alkotmánya szerint különben is őt illető főfelügyeletet vállalja el az intézet fölött, hanem intézkedni is fog, hogy tiszti állásaira alkalmas és méltó egyének alkalmaztassanak, s az egész intézet és a részére ajánlott alap az alapitók szándéka s az országgyülési határozat szerint kellőleg kormányoztassék, és az akadémia intézményének természetét, jellegét s rendeltetését országgyülésen kivül megváltoztatni ne lehessen.

3. § Ez intézetnek, melynek létesitését a karok és rendek annyira és oly hő vágygyal kivánták, melynek alapja főképen a honlakosok szabad és nemes adományaiból gyült össze, s mely kiválólag a magyar ifjaknak a katonai tudományokban leendő kiképzésére szolgáland, legfőbb igazgatását Ő császári királyi fenségének, a nádor urnak, mint az ország főkapitányának közóhajtással és egyhangu megegyezéssel ajánlották föl; ki a belé helyezett bizodalmat hálás szivvel fogadta, és Ő szent felsége kegyes jóváhagyásának hozzájárulásával, ez intézet szervezését az országgyülésileg elfogadott elvek szerint fogja foganatositani és minden viszonyaiban igazgatni.

4. § Ez akadémiának főczélja leend, hogy benne a magyar ifjuság azon tudományokra oktattassék és oly nevelést nyerjen, melyek által ugy a rendes hadseregben, mint fölkelés alkalmával is a haza hasznos szolgálatára alkalmassá és képessé legyen. Szabad lesz azonban a benne nevelt ifjaknak állami szolgálatba is lépniök, hol érdemeik szerint kellő tekintet lesz rájok.

Minélfogva

5. § A tanulmányi rendszer a katonai akadémiában olyan legyen, hogy benne azon tantárgyak és tanulmányok adassanak elő, melyek az ifjuságot mind a két életpályára, különösebben mégis a katonaira képezik.

6. § Mivel valószinüleg föl lehet tenni, hogy lesznek olyan ifjak, kik az akadémián kivül lakván, óhajtják elsajátitani a katonai tudományokat: az ilyen ifjakat az akadémiai előadásokra oda lehet ugyan bocsátani, de oly föltétel alatt, hogy a tudományokból való előmenetelökről és erkölcsi magukviseletéről szóló legalább első osztályu bizonyitványt mutassanak föl a Ludovika akadémia igazgatója előtt, és azon a tanulmányokban, melyek a többiektől kivántatnak, jártasok legyenek és az igazgatótól látogatási engedélyt kapjanak.

7. § Az akadémiai intézet szabályának s egész belszervezetének leirása ki fog nyomatni, s a köztörvényhatóságokkal közöltetni.

8. § A Ludovika akadémia ugy az igazgató, nevelő és tanitó tisztekre, valamint a növendékekre nézve is Ő szent felségének kegyelmes jóváhagyásával a következő kedvezményekben részesülend:

a) Mind a vezető és felügyelő, mind a tanitó tisztek megtartandják rendes fokozatukat s előlépésöket, melylyel azon ezredben birtak volna, melyhez tartoznak.

b) Ha az akadémiában helyek üresednek meg, előléptetést a szerzett érdemekhez és az egyén használhatóságához képest nyernek.

c) Azon növendékek, kik az akadémiai tanfolyamot kitünő vagy első osztályu eredménynyel végezték, ugyanazt az alkalmazást és kedvezményeket nyerik, melyek a bécsujhelyi akadémiában vannak megállapitva.

9. § Hogy ez intézet kormányzását annál hathatósabban lehessen vezetni: az igazgatói, felügyelői és tanári állásokra az ország nádora Ő szent felségének teend javaslatot; a többi egyéneket pedig az igazgató ajánlata alapján kinevezi.

10. § Az akadémia igazgatójának, valamint aligazgatójának tisztére, kik közül ez utóbbi betegség és távollét esetén helyettesiti az elsőt, egyszersmind azonban lehetőség szerint a katonai tudományoknak valamely részét is tanitja, tekintélyes nemes hazafit, katonai erényekben jeleskedő, az ide tartozó tudományokkal biró s végül az ifjuság nevelésében sem tapasztalatlan férfiut kell állítani. A katonai tudományok tanáraiul, valamint az akadémiai ifjuság felügyelőiül a kiszolgált vagy tényleg szolgáló katonatisztek, a mennyire lehet, született magyarok közül olyanok választandók, a kik az emlitett tudományok ismeretének tanujeleit adták, s jó és müvelt jellemök, valamint szelid bánásmódjok által vannak ajánlva. A jog, hazai történelem, valamint a természet- és erőműtan tanárai, ugyszintén a nyelvek és testgyakorlat mesterei, a mennyiben e hivatalokra katonatisztek nem volnának találhatók, a szükséges tulajdonokkal biró polgári egyének közül lesznek kinevezendők. A felügyelőkön kivül az akadémiai ifjúság mellett szolgai minőségben külön egyének alkalmaztatnak, kik főképen a jó erkölcsű és kiszolgált altisztek s közkatonák közül választandók. Hasonlóképen állitandó lesz az intézethez megfelelő egészségügyi személyzet, gazda, ellenőrrel s a pénztár kezeléséhez és a számadások vezetéséhez szükséges közegekkel együtt, továbbá a házi szolgálatokra szükséges cselédség hü és jó erkölcsü egyének közül választassék.

11. § Az igazgatónak s aligazgatónak törzstiszti ranggal kell birniok.

12. § A Ludovika-Akadémiába növendékül tizenkét éven alul és tizenöt éven felül levő ifjakat szabály szerint nem lehet fölvenni, hogy ily módon részint a grammatikai, részint pedig a közmüveltségi iskolák végzése után lépjenek az akadémiába. Minden pályázónak iskolai bizonyitványnyal kell a tanulmányokban és erkölcsökben való kitünő vagy első osztályu előmenetelét igazolnia; azonkivül kifogástalan egészségünek kell lennie. Ezen katonai akadémiába főképen nemesek és polgári állapotuak vétetnek föl, valláskülönbség nélkül.

13. § Mivel továbbá a növendékek számának részint az intézet alapjához kell alkalmazkodnia, részint ugy kell megállapitva lennie, nehogy a tanárok a kellőnél több egyénnel levén elfoglalva, az egyesekre kevesebb gondot fordithassanak: a növendékek számát 120 ösztöndijazott és 80 fizetőn felül nem lehet emelni. A fizető növendékek az országgyülésileg megállapitott szabály szerint lesznek kötelezve.

14. § A tanfolyam e katonai akadémiában hat évig fog tartani; előadatnak pedig az országgyülésileg megállapitott tantárgyak.

15. § Az iskolai fegyelem ez akadémiában a katonai fegyelem mintájára lesz rendezve, hogy ugyanis a benne nevelendő ifjuság megszokja a szoros engedelmességet, s midőn az akadémiából a tényleges katonai szolgálatba megy át, zugolódás nélkül rendelje alá magát annak.

16. § Minden ajánlattevő 1809. január elsejéről keltezve tartozik kötelezvényét kiállitani, s e naptól kezdve fizeti a hat százalékos kamatot. Azok, a kik ajánlataikat későbben teendik, az ajánlat napjáról állitandják ki kötelezőlevelöket, s ugyanazon naptól számittatik a hat százalékos kamat. E kötelezéseknek pedig, a jelen törvénycikk erejénél fogva, a későbben kötendő tartozások előtt a betáblázott jogok módjára elsőbbségök lesz.

17. § A ki 5000 forintnál kisebb összeget ajánlott, azt 1809. január elsejétől fogva egy év alatt félévi részletekben tartozik az országos pénztárba befizetni. A kik pedig 5000, vagy több forintot ajánlottak: azt hat százalékos kamat fizetése ellenében mindaddig maguknál tarthatják, mig akár a szükség, akár a biztonság érdekében föl nem mondatik nekik.

18. § Minden 10.000 forint után, akár egyedül valaki, akár többen közösen együtt fizették be ez összeget, az alapitókat bemutatási jog illeti, mely az országgyülésileg megállapitott elvek szerint lesz gyakorlandó. Hogy pedig azoknak örök emlékezete, a kik ez akadémiára dicséretes buzgósággal ajánlatokat tettek, fönmaradjon: neveik a következő sorban iktattatnak be.

Következnek a nevek:

Mária Ludovika, felséges császárné és királyné 50,000 frt.

József, Magyar- és Csehország császári-királyi fenséges herczege, ausztriai főherczeg, az ország nádora 10,000 frt.

Károly Ambrus, Magyar- és Csehország fenséges királyi herczege, ausztriai főherczeg, esztergomi érsek és az ország primása 20,000 frt.

Albert, fenséges királyi herczeg, Szászország herczege 30,000 frt.

Gr. Beleznay Sámuel, kir. kamarás 14,000 frt.

Zicsi Zichy József, királyi kamarás és tanácsos, Somogy vármegye követe 10,000 frt.

Almási Rudics Máté, Bács vármegye követe 5000 frt.

Nagykállói Kállay Miklós, Szabolcs vármegye első alispánja és követe 10,000 frt.

Nyitra-szerdahelyi Zerdahelyi György, királyi kamarás, Nyitra vármegye első alispánja és követe 5000 frt.

Nagylónyai és vásáros-naményi Lónyay Gábor, királyi kamarás, Zemplén vármegye első alispánja és követe 5000 frt.

Nemes-ságodi, velikai és pleterniczai Svetics Jakab, királyi kamarás 5000 frt.

Jekelfalussy József, királyi kamarás, Zemplén vármegye követe 20,000 frt.

Pécsujfalusi Péchy János, királyi tanácsos, Sáros vármegye első alispánja és követe 5000 frt.

Galgóczy Antal, királyi tanácsos, Pozsony vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Aggteleki Bujanovics Károly, magyar udvari ügynök 2000 frt.

Benedekfalvai Kiszely Pál, magyar udvari ügynök 1000 frt.

Nezetei Boronkay István, királyi tanácsos, Bars vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Borovniki Lukácsy Miklós, Trencsén vármegye követe 1000 frt.

Boráros János, Pest vármegye táblabirája, az ugyanazon nevü város tanácsnoka és követe 2000 frt.

Kalmárffy Ignácz, Pest vármegye táblabirája Buda város birája és követe 2000 frt.

Báji Patay Sámuel, Abauj vármegye követe 2000 frt.

Borosjenői Atzél István, Sz. István király jel. rendjének vitéze, királyi személynök 1000 frt.

Liptó-teplai Dvornikovics Miklós, királyi tanácsos és alországbiró 1000 frt.

Revisnyei Reviczky József, királyi tanácsos és a királyi tábla ülnöke 1000 frt.

Szilasi és pilisi Szilassy József, királyi tanácsos és országbirói itélőmester 1000 frt.

Vizeki Tallián Antal, királyi tanácsos és királyi táblai ülnök 1000 frt.

Négyesi báró Szepessy Ignácz, egri főesperesi helyettes 1000 frt.

Krompachi Goldenfinger György, kir. tanácsos, Szepes vármegye első alispánja és követe 3000 frt.

Báró Kayserfeld Ferencz, apát, a soproni káptalan kanonokja és követe 1000 frt.

Juricskay László, Bihar vármegye táblabirája 1000 frt.

Szányi József, Torna vármegye főjegyzője és követe 1000 frt.

Keresztszegi gróf Csáky István 5000 frt.

Herczeg Csartoriszky Ádám 4000 frt.

Báró Gabelhoven Antal, vág-ujhelyi prépost 1000 frt.

Makay Antal, apát, az egri főkáptalan kanonokja és követe, a kir. itélőtábla főpapja 2000 frt.

Vurum József, ugyanazon főkáptalan kanonokja és követe 2000 frt.

Szaplonczay József, Sz. István jel. rendjének vitéze, kir. tanácsos, Máramaros vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Plavsitz Péter, Temesvár város polgármestere és követe 1000 frt.

Balogh Sándor, a győri káptalan kanonokja és követe 2000 frt.

Nedeczky Károly, olvasó kanonok és a veszprémi káptalan követe 10,000 frt.

Ürményi Ürményi Péter, az esztergomi főkáptalan kanonokja és követe 1000 frt.

Bezerédy Ignácz, udvari tanácsos és Zala vármegye követe 1000 frt.

Szentiványi Szent-Iványi János, kir. kamarás, Nógrád vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Balogi Baloghy Lajos, ugyanazon vármegye követe 1000 frt.

Osztrolukai Osztroluczky Lajos, Zólyom vármegye táblabirája és követe 3000 frt.

Kubinyi és nagy-olaszi Kubinyi Gáspár, Csanád vármegye követe 4000 frt.

Adonyi Mihály, Pest vármegye szolgabirája 1000 frt.

Cserneki Markovics András, Pozsega vármegye táblabirája és követe 3000 frt.

Gróf Eszterházy Kázmér özvegye 6000 frt.

Galánthai Balogh János, Komárom vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Rapéni Steöszel József, kir. tanácsos, a jászok és kunok nádori kapitánya és követe 5000 frt.

Özv. Daruvári Jankovics Aloyzia, szül. tolnai Festetics grófnő 10,000 frt.

Prileszky Károly, kir. tanácsos és alnádor 1000 frt.

Csebi Pogány Ferencz, Bereg vármegye alispánja és követe 2000 frt.

Écskai Lázár János, Torontál vármegye táblabirája és követe 5000 frt.

Kapos-mérei Mérey Sándor, Nyitra vármegye táblabirája és követe 1000 frt.

Eötvös Ferencz, kir. tanácsos, Sopron vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Györgyi Pál, kir. tanácsos, Győr vármegye első alispánja és követe

Puschói Marczibányi Imre, Trencsén vármegye alispánja és követe 1000 frt.

Halácsi Halácsy László, Hont várm. első alispánja és követe 1000 frt.

Szentmiklósi és óvári Pongrácz Imre, kir. tan., Liptó vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Kazinczi Kazinczy Dénes, Bihar vármegye alispánja és követe 1000 frt.

Mihalovics János, Verőcze vármegye táblabirája és követe 1000 frt.

Kussevich József, horvátorsz. itélőmester 1000 frt.

Verebi Végh Ignácz, Fejér vármegye táblabirája és követe 1000 frt.

Bézsán István, Veszprém vármegye táblabirája és követe 1000 frt.

Kesselkeői Majthényi László, kir. tanácsos és Hont vármegye követe 1000 frt.

Zicsi Zichy Mihály, Moson vármegye alispánja és követe 1000 frt.

Frideczky Ferencz, a fejérvári káptalan kanonokja és követe 1000 frt.

Sóber János, a pozsonyi társas káptalan prépostja 2000 frt.

Folliot de Crenville Viktoria grófnő, gróf Colloredo Ferencz özvegye 5000 frt.

Schlichtinger Farkas, szalavári Sz. Adorján apátja 2000 frt.

Fűskuti Landerer Mihály, Temes vármegye táblabirája 1000 frt.

Ürményi József, Sz. István ap. kir. jel. rendjének nagykeresztes vitéze, a cs. és ap. kir. sz. f. valóságos belső titkos tanácsosa, országbiró és Fejér vármegye főispánja 5000 frt.

Marosnémeti és nádaskai gr. Gyulay Ignácz, a Terézia kat. jel. rend középkeresztese, val. belső tit. tan. stb., Dalmát-, Horvát-, és Tótországok bánja 5000 frt.

Gróf Nádasdy Mihály, kamarás és val. bel. tit. tanácsos, Komárom vármegye örökös főispánja, főajtónállómester 5000 frt.

Korompai gr. Brunszvik József, Sz. István jel. rend középkeresztese, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Nógrád vármegye főispánja, tárnokmester 5000 frt.

Vásonkői gr. Zichy Ferencz, kamarás és val. bel. tit. tanácsos, Veszprém vármegye főispánja és kir. főpohárnok mester 12,000 frt.

Sárvári felső-vidéki gr. Széchényi Ferencz, aranygyapjas vitéz, kir. kamarás és val. bel. tit. tanácsos, Sopron vármegye örökös főispánja, a nemes testőrség kapitánya 8000 frt.

Hallerkői gr. Haller József, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Máramaros vármegye főispánja, kir. főlovászmester-m. 2000 frt.

Mihálydii b. Splényi József, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, az ország sz. koronaőre 200 frt.

Zsadányi és török-szentmiklósi Almássy Pál, a Sz. István jel. rend középker., val. bel. tit. tanácsos, Arad vármegye főispánja, az orsz. sz. koronaőre 5000 frt.

Csábrági és szitnyai gr. Koháry Ferencz, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Hont vármegye örökös főispánja 10,000 frt.

Illésházai gr. Illésházy István, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Liptó- és Trencsén vármegyék örökös főispánja 20,000 frt.

Gr. Schönborn Ferencz Fülöp, kir. kamarás Bereg vármegye örökös főispánja 5000 frt.

Keresztszegi gr. Csáky Emánuel, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Szepes vármegye örökös főispánja 5000 frt.

Apponyi gr. Apponyi Antal, kamarás, val. bel. tit. tanácsos és Tolna vármegye főispánja 8000 frt.

Tótprónai b. Prónay Gábor, val. bel. tit. tanácsos s Gömör vármegye főispánja 3000 frt.

Eötvenesi Lovász Zsigmond, Sz. István jel. rend. középkeresztes vitéze, val. bel. tit. tan., temesi gróf s ugyanazon nevü vármegye főispánja 10,000 frt.

Báró Podmaniczky József, val. bel. tit. tanácsos, Bács- és Bodrog törvényesen egyesült vármegyék főispánja 2000 frt.

Gróf Eltz József, kamarás, val. bel. tit. tanácsos, Szerém vármegye főispánja 5000 frt.

Hajnácskői b. Vécsey Miklós, kir. kamarás, és val. bel. tit. tanácsos, a hétszem. tábla ülnöke, és Szatmár vármegye főispánja, 2000 frt.

Várkonyi gr. Amade Antal, Sz. Lipót jel. rend. középkeresztes vitéze, kamarás és val. bel. tit. tanácsos, Zágráb vármegye főispánja 5000 frt.

Galánthai gr. Eszterházy Ferencz, Fraknó örökös ura, aranygyapjas vitéz, kamarás és val. bel. tit. tanácsos 10,000 frt.

Széki gr. Teleki László, kir. kamarás, a kir. itélőtábla bárója 5000 frt.

Báró Alvinczy József, a Terézia jel. kat. rend nagyker. vitéze, altábornagy 5000 frt.

Gyaraki herczeg Grassalkovics Antal, kir. kamarás és Csongrád vármegye főisp. helytartója 10,000 frt.

Monyorókeréki gr. Erdődy Károly, kir. kamarás 5000 frt.

Sárvári felső-vidéki gr. Széchényi Lajos, kir. kamarás 5000 frt.

Nagy-szalatnyai b. Fischer István, val. bel. titk. tanácsos, egri érsek, Heves- és K. -Szolnok törvényesen egyesült vármegyék örökös főispánja 12,000 frt.

Verhovácz Miksa, val. bel. titk. tanácsos, zágrábi püspök 12,000 frt.

B. Brigido Mihály, val. bel. titk. tanácsos, szepesi püspök 5000 frt.

Milassin Miklós, val. bel. titk. tanácsos, székesfejérvári püspök 5000 frt.

Csik-mindszenti Mártonffy József, val. bel. titk. tanácsos, erdélyi püspök 4000 frt.

Szányi Ferencz, rozsnyói püspök 1000 frt.

Szabó András, kassai püspök 2000 frt.

Mandich Antal, val. bel. titk. tanácsos, Sz. István jel. rend. vitéze, boszniai vagy diakovári püspök 5000 frt.

Perlaki Somogyi Lipót, szombathelyi püspök 1000 frt.

Klobusiczky Péter, szatmári püspök 1000 frt.

Király József, pécsi püspök 2000 frt.

Szentkirály-szabadgyai Rosos Pál, Sz. István jel. rend. vitéze, veszprémi püspök 10,000 frt.

Mezőszegedi Szegedy Pál, cattaroi püspök 2000 frt.

Kluch József, nyitrai püspök 3000 frt.

Rudnói és divékujfalusi Rudnay Sándor, ansariai püspök, esztergomi kanonok és főhelytartó 1000 frt.

Galánthai gr. Eszterházy Miklós, Fraknó örököse, kir. kamarás 10,000 frt.

Erdődi gr. Pálffy Ferdinánd, kir. kamarás 5000 frt.

Vásonkői gr. Zichy Ferencz József, kir. kamarás 4000 frt.

Gr. Batthyány Károly, kir. kamarás 24,000 forint.

Szalai gr. Barkóczy Ferencz, kir. kamarás, és Pest vármegye főispáni helytartója 5000 frt.

Székhelyi ifj. gr. Majláth József, kir. kamarás és Verőcze vármegye főispánja 5000 frt.

Fái Fáy Ágoston, udv. tanácsos és Ugocsa vármegye főispánja 5000 frt.

Gr. Batthyány Antal, kir. kamarás 2000 frt.

Várkonyi gr. Amadé Ferencz, kir. kamarás 5000 frt.

Erdődi gr. Pálffy Lipót, vezérőrnagy 5000 frt.

Köpösdi gr. Tolvay Ferencz, kir. kamarás, Sz. István jel. rend. vitéze, a Dunán-inneni ker. tábla elnöke 1000 frt.

Keresztszegi gr. Csáky Lajos, kir. kamarás 1000 frt.

Vajai b. Vay Miklós, kir. kamarás és vezérőrnagy 5000 frt.

Révai b. Révay Pál, Sz. István jel. rend. középkeresztes vitéze, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, Turócz vármegye örökös főispánja 2000 frt.

Tolnai gr. Festetics Ignácz, kir. kamarás 3000 frt.

Vicsapi b. Malonyai Nep. János, kir. kamarás, a kir. itélőtábla bárója 3000 frt.

Zajezdai gr. Patatich Bertalan, kir. kamarás, Pozsega vármegye főispánja 4000 frt.

Stratimirovich István, val. bel. titk. tanácsos és karloviczi g. n. egy. szert. érsek 3000 frt.

Tolnai gr. Festetics László, kir. kamarás 5000 frt.

Gróf Lodron Jeromos, kir. kamarás 1000 frt.

Karancs-berényi gr. Berényi Gábor 2000 frt.

Monyorókeréki gr. Erdődy József, az aranygyapjas- és a Sz. István jel. rend. nagykeresztes vitéze, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, kir. főasztalnokmester, Nyitra vármegye főispánja, magyar kir. udv. kanczellár, valamint az emlitett Sz. István rend kanczellária 10,000 frt.

Gelléri Vass Pál, Székes-Fejérvár város követe 1000 frt.

Szkenderovics Bruno, Szabadka város birája és követe 1000 frt.

Lénárd Márton, ugyanazon város tanácsnoka, főjegyzője és követe 1000 frt.

Néhai keresztszegi gr. Csáky Imre özvegye 2000 frt.

Keresztszegi gr. Csáky László, corcolai püspök, a n. -váradi káptalan őrkanonokja 6000 frt.

Galánthai gr. Eszterházy Károly, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos 10,000 frt.

Id. gr. Viczay Mihály, kir. kamarás 6000 frt.

Kamánházy László, váczi püspök 1000 frt.

Ugyanaz ezenkivül mindaddig, a mig él, évenkint fizetendő 1000 frtot; végül az akadémia első beruházására 100 akó bort, 50 mérő buzát és 50 öl tüzi fát ajánlott.

Br. Brudern József 5000 frt.

Rába-bogyoszlói Vajda Antal, Vas vármegye első alispánja és követe 1000 frt.

Nedeczky Ferencz, Tolna vármegye főszolgabirája és követe 1000 frt.

Széki gr. Teleki Sámuel, Sz. István jel. rend. nagykeresztes vitéze, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, Bihar vármegye főispánja, erdélyi udv. kanczellár 5000 frt.

Erdődi gr. Pálffy József, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, Pozsony vármegye főispáni helytartója 6000 frt.

Galánthai ifj. Eszterházy gr. N. János, kir. kamarás 4000 frt.

Végh István, val. bel. titk. tan. a magyarorsz. tartományi bizottság főigazgatója és Baranya vármegye főispánja 2000 frt.

Rauscher Miklós, macariai püspök, esztergomi kanonok 1000 frt.

Vulkán Sámuel, nagyváradi g. egy. szert. püspök 2000 frt.

Semsei Semsey András, Sz. István jel. rend. középkeresztese, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, valamint országos és értekezleti tanácsos, Abauj vármegye főispánja 5000 frt.

Temerini Széchen Sándor, val. bel. titk. tanácsos, magyar kir. udv. kincstárnok, a magy. kir. udv. kamara elnöke, Körös vármegye főispánja 3000 frt.

Herczeg Breczenheim Károly, kir. kamarás 5000 frt.

Gróf Bethlen László, kir. kamarás 2000 frt.

Vásonkői gr. Zichy Károly, az aranygyapjas és a Sz. István jel. rend. nagykeresztes vitéze, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, értekezleti miniszter és Győr vármegye főispánja 8000 frt.

Erdődi gr. Pálffy János és Ferencz, kir. kamarások 10,000 frt.

Gr. Berchtold Antal 2000 frt.

Galánthai ifj. gr. Eszterházy Ferencz, Fraknó örökös ura, kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos, 6000 frt.

Vilt József, győri püspök 3000 frt.

Keresztszegi gr. Csáky Károly és Sándor 3000 frt.

Gr. Ferraris János, tábornagy, a Terézia jel. kat. rend. nagykeresztes vitéze, kir. kamarás, és val. bel. titk. tanácsos 6000 frt.

Ghymesi gr. Forgách László, kir. kamarás 1000 frt.

Gr. Sauer Kajetán, arbei püspök, Sz. István jel. rend. vitéze, a n.-váradi káptalan prépostja és a hétszem. tábla ülnöke 2000 frt.

Szentgyörgyi Horváth Zsigmond, kir. kamarás és val. bel. titk. tanácsos, Békés vármegye főispánja 4000 frt.

Révai gr. Révay Ferencz, évenkint fizetendő 100 frtot

Gr. Aspermont-Baint János Gobertus, kir. kamarás, val. bel. titk. tanácsos 10,000 frt.

A magyar hajózási társaság 12,000 frt.

Dénesfalvai gr. Cziráky Antal, kir. kamarás, a m. kir. udv. kanczellária előadója s Esztergom vármegye főispáni helytartója 4000 frt.

B. Lafferth Vincze 2000 frt.

Laczkovics György, kir. tanácsos, Pest vármegye első alispánja 200 frt.

Vajda Péter, gr. Beleznay Sámuel fiainak nevelője 200 frt.

B. Podmaniczky Sándor és Károly 1500 frt.

Kesselőkői Majthényi Károly, Pest vármegye táblabirája 1000 frt.

Gosztonyi és krencsi Goszthonyi Mihály, János és András testvérek 3000 frt.

A váczi káptalan 1000 frt.

Mayerffy Ferencz 1000 frt.

Grünsperger István 500 frt.

Irsai Szabó János, Pest vármegye főszolgabirája 1000 frt.

Puchói Marczibányai István, val. bel. titk. tanácsos 50,000 frt.

Dicskei Kovács György, Pest vármegye főszolgabirája 500 frt.

Stettner Máté ügyvéd 100 frt.

Légrády Sándor 100 frt.

Vizeki Tallián István, Pest vármegye táblabirája 1000 frt.

Bodonyi Kajtár Miklós, alesperes és n.-kátai lelkész 1000 frt.

Kollegrádi gr. Kollonich László, Sz. István jel. rend. nagykeresztes vitéze, val. bel. titk. tanácsos, kalocsai érsek 13,000 frt.

B. Perényi Károly, boszoni püspök, esztergomi kanonok és a hétszemélyes tábla ülnöke 500 frt.

Azonkivül, mig él, évenkint 100 frtot fizet.

Apponyi gr. Apponyi József, kir. kamarás 3000 frt.

Gr. Batthiány János 4000 frt.

Apponyi gr. Apponyi György kir. kamarás 2000 frt.

Galánthai gr. Fekete Ferencz, kir. kamarás az összes katonai tudományos gyüjteményét.

Györgyei Bencsik Ferencz, Bars vármegye táblabirája és követe 1000 frt.

Kovács János, a Pálffy ifju grófok nevelője 1000 frt.

Nezetei Boronkay Imre, kir. tanácsos és a kir. itélőtábla ülnöke 1000 frt.

Őrgróf Pallavicini Ede 3000 frt.

Zdencsay Antal, a turmezei nemesek grófja 1000 frt.

Gr. Zichy János özvegye fiával, Vásonkői gr. Zichy Jánossal együtt 10,000 frt.

Monyorókeréki gr. Erdődy Sándor, kir. kamarás és Varasd vármegye főispáni helytartója 5000 frt.

N.-Szentmiklósi Nákó József 5000 frt.

Herczeg Odescalchi Incze 5000 frt.

Gr. Kinsky Fülöp 1000 frt.

Herczeg Batthyány-Strattman Fülöp, kir. kamarás és Vas vármegye örökös főispánja 12.000 frt.

Nagy-palugyai Plathy Pál, Nyitra vármegye táblabirája 1000 frt.

Karancs-berényi gr. Berényi Zsigmond, kir. kamarás 2000 frt.

Kollegrádi ifj. gr. Kollonich László, 1000 frt.

Galanthai gr. Eszterházy László, pécsi kanonok 1500 frt.

Kéthelyi gr. Hunyady József, kir. kamarás 10. 000 frt.

Gr. Harrach János 1000 frt.

Ragadics János, a herczeg Liechtenstein huszárezred tábori káplánja, mig királyi szolgálatban lesz, évenkint 100 frtot.

Egy névtelen 3000 frt.

Tolnai Festetich Juliánna grófnő, sárvári és felsővidéki gr. Széchényi Ferencz hitvese 2000 frt.

Galánthai gr. Eszterházy János, kir. kamarás és val. bel. tit. tanácsos 5000 frt.

Kollegrádi gr. Kollonich Miksa, kir. kamarás, a Terézia kat. rend vitéze, vezérőrnagy 5000 frt.

B. Fellner András 3000 frt.

Teschenberger János, kir. tanácsos 1000 frt.

B. Perényi Imre, bacéni püspök, az esztergomi főkáptalan nagy-prépostja és kanonokja 2000 frt.

Arady János, dulcinói püspök, az esztergomi főkáptalan olvasó-kanonokja és főhelynök 1500 frt.

Keresztszegi gr. Csáky Miklós, ugyanazon káptalan éneklő kanonokja 1000 frt.

Besznákfalvi Besznák Pál, esztergomi őrkanonok 4000 frt.

Gosztonyi és kövesszarvi Gosztonyi István, esztergomi apát és kanonok 1000 frt.

Bärnkopf Ignácz, rosoni püspök és esztergomi kanonok 1000 frt.

Szalay János, esztergomi kanonok 1000 frt.

Ritzinger György, esztergomi kanonok 1000 frt.

Kramer Ferencz, esztergomi kanonok 1000 frt.

Stipsics Ferencz, esztergomi kanonok, 1000 frt.

Urbanovi Benyovszky János, esztergomi kanonok 1000 frt.

Keller György, esztergomi kanonok 5000 frt.

Alagovich Sándor, esztergomi kanonok 300 frt.

Hallerkői gr. Haller Ferencz, n. -váradi kanonok 2000 frt.

Királyfiai b. Jeszenák János, a könyvtárában levő katonai könyveket és térképeket.

Gr. Traun és Abensperg Antal, kir. kamarás 2000 frt.

Regiczei Kovács Imre 1000 frt.

Lőcse szab. kir. város 1000 frt.

Colloredo-Mansfeld Mária Henrika grófnő, férj. gr. Elcz Imre Józsefné 5000 frt.

Drazsánszky János, Garam-Sz. -Benedek város lelkésze 500 frt.

Ugyanő élete végéig 500 frtot ajánl, mig ezen javadalomban él.

És mivel az azok részéről, kik az országgyülésen jelen nem voltak már bejelentett ajánlatokból kétségtelenül lehet következtetni, hogy többen is lesznek, kik ajánlatokat tesznek, ezek nevei a következő országgyülésen fognak törvénybe iktattatni.

19. § Az összes kötelező-levelek az országos levéltárban lesznek őrizendők; a tőkék az országos pénztárba adandók, s ugyanez kezelendi, az ország nádorának igazgatása alatt, a tőkék fölmondását és elhelyezését is.

20. § Az akadémia alapját illető tőkék ugyanazon föltételek alatt, melyek az alapitványi tőkék kikölcsönzésére nézve előirvák, kölcsönökben helyezendők el; a ki pedig a nála kölcsönben levő tőkét vissza akarja fizetni, a fölmondást az országos pénztárnál félévvel előbb tartozik bejelenteni; a mi azon esetben is érvényes, mikor az igazgatóság mondja föl a tőkét.

21. § Az akadémia alapjának igazgatását egy gazda vezeti, a ki a mellé állitandó ellenőrrel a befolyó kamatokat átveszi; a szükséges kiadásokat megteszi, azonban mindenkor az igazgató vagy aligazgató ellenjegyzése mellett, a kik az intézet pénz- és gazdasági ügyeiben kellő felügyeletet fognak gyakorolni; számadásokat vezet, melyeket minden év végén az igazgatónak bemutatand. Az ország nádora ez intézet állapotáról az igazgatók utján magának jelentéseket tétet és a pénztári kimutatással együtt maga elé terjeszteni rendeli: az akadémiának minden év végén eléje terjesztendő számadásait megvizsgáltatja, s azok felől a számadóknak fölmentő levelet ad; végül minden év végén az akadémia előhaladásáról az igazgató által körülményes jelentést tétet, és azt a pénztári kimutatással és a számadások kivonatával a királyi legfelsőbb betekintés alá terjesztendi; a mely évenkénti jelentést azután az országnádor ur másolatokban tudomásul az ország minden törvényhatóságaival is közölni fogja.

22. § Az intézet igazgatója az akadémia állapotáról és az ifjuság előmeneteléről minden országgyülésnek jelentést teend.


  Vissza az oldal tetejére