1812. évi V. törvénycikk

a Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesitett vármegyék és Borsod vármegye között Eger város folyóntuli részét illetőleg, valamint Szőllőske, Czegléd, Tihamér és Al-Magyar pusztákat, nemkülönben Bekölcze és Fel-Német községek egy részét, és az egész Ivánka és Eger-Farmos községeket, ugyszintén az egész Szőke, más néven Sziv-Halom pusztát, és a Kis-Tálya község alsó részén fekvő Zugó nevü káptalani vitás malmot illetőleg kötött csere becikkelyeztetik

Ő felsége kegyes jóváhagyásával határozták a karok és rendek, hogy miután az 1807. évi XXIX. törvénycikk végrehajtásáról az ugyancsak 1807. évi XXVIII. törvénycikk alapján kiküldött országos bizottság gondoskodott: a föntebb idézett 1807. évi XXIX. törvénycikk folytán a nevezett Heves és a vele törvényesen egyesült Külső-Szolnok vármegye és Borsod vármegye közt a kiküldött országos bizottság előtt kötött csere, melynek erejénél fogva Borsod vármegye Heves vármegyének az Eger folyón tuli részét Szőlőske, Czegléd, Tihamér és Al-Magyar pusztákkal, valamint Bekölcze és Fel-Német községek egy részét; viszont Heves vármegye Borsod vármegyének Ivánka és Eger-Farmos községeket egészen, ugyszintén az egész Szőke, más néven Sziv-Halom pusztát, és a Kis-Tállya község alsó részén fekvő eddigelé vitás káptalani Zugó malmot átengedte, megerősittetik és ezennel beczikkelyeztetik.


  Vissza az oldal tetejére