1836. évi VIII. törvénycikk

az urbéri kötésekről

1. § Azon régi kötések, mellyek az urbéri rendszabás behozatala idejét felül mulják, vagy eddig urbéri úton állapíttattnak meg, ennek-utánna vétethetnek kérdésbe; a mennyiben pedig bizonyos feltételekhez lennének szabva, csak ezek elmultával lesznek a Törvény útján felbonthatók. A következő bánásmód tekintetében alább a 4-ik §-nál megállapított intézkedés, a dolognak addig is a maga mivoltában leendő hagyása mellett, fog megtartani.

2. § Jövendőre pedig megengedik a Jobbágyoknak, hogy csupán tartozásaikra, szolgálataikra, és adózásaikra nézve külön külön örökös kötéseket tehessenek; sértetlen maradván a Helytartó Tanács útján a Királyi Felségnek felügyelési jussa. Azonban a Királyi adományból származott úrihaszonvételek ezen örökös urbéri kötéseknek tárgyai nem lehetnek, és ha valamikép azokban foglaltattak, e részben az ezek eránt egyezett Földes-Úr örököseinek keresete mellett Törvény útján vissza szerezhetők lesznek; - a többi foglalatjára nézve megállván az örökös urbéri szerződés.

3. § Hogy azonban az örökös kötésekre adott általjános szabadság által visszaéléseknek alkalmatosság ne nyújtassék, akár az Úrbér behozatala után eddig tett, akár pedig jövendőben teendő örökös kötések, következő esetekben is lesznek felbonthatók:

1-ször Ha bizonyíttattnék, hogy azok erőszakkal és félelemmel csikartattak ki, vagy ravaszsággal és csalárdsággal szereztettek.

2-szor Ha ollyanok által, kik arra megkívánt szerződési lehetőséggel nem birtak, kötettek; - melly szerződések ugyan ön-hatalommal el nem töröltethetnek, mindazonáltal azoknak felbontására, avagy megerőtlenítésére a Törvény útja mind a két rész előtt fennmarad.

4. § Ha az örökös kötések, vagy az ideigleniek is, időközben lehetetlenekké vált feltételeket foglalnának magokban, egyedűl azon ok miatt az említett kötések megerőtlenítésének vagy felbontásának helye nem leend, hanem mind két esetben a hasonló feltételek helyett urbéri úton mások tétessenek, s a feltételi helyettezés után az örökös kötések ugyan a szerződés szerinti bánásmódja örökös voltát továbbá is megtartják, - az ideigleni kötéseket pedig a kötött idő lefolytáig megtartani kelletik. A szerződési bánásmód ott, hol az Úrbér valósággal behozva nem volt, mindennémű kötésekre nézve ezentúl is meghagyatván.

5. § Az ideigleni kötéseket pedig szabad lesz a Jobbágyoknak nem csak az úri tartozásokra, szolgálatokra, és adózásokra, hanem a Királyi adományból származott haszonvételekre, és úri jussokra nézve is a törvényes Bizonyság jelenlétében, kötni; a határozatlan időkig kötött szerződésekre nézve pedig, mellyekben a felmondásnak semmi határideje nincs megállapítva, mind két részről egy esztendős előre bocsátandó felmondás tartassék meg.

6. § Az esztendőnkénti tartozásokat tárgyazó akár örökös, akár ideigleni úrbéri kötések, mellyek egyébiránt is minden Bíróság előtt szoros magyarázatúak lesznek, mindenkor a tiszti Ügyész, és törvényes Bizonyság jelenlétében tétessenek, melly arra figyelmezvén, hogy a kötés a munkák és egyebek árához, s egyszersmind a keresethez és élhetés módjához alkalmaztatva tétessék, - az ilyettén úriegyezésekből következő jobbágyi kötelességeket, mindenkor eleve a törvényes tartozások állandó rendszerével fogja egybehasonlítani, ezen egybehasonlításról szólló levelét pedig a Megye Törvény-Székének bemutatandja, melly ha bár minő kényszerítés, vagy ravaszság közbejöttét, vagy pedig azt venné észre, hogy az új kötésbeli terhek egyetemben véve a szinte egyetemben számított urbérieknél súlyosabbak, a kötést nem fogja ugyan módosítani, hanem a feleket új egyezésre útasítani; külömben pedig a Törvényszéknek helyben hagyása után egy példányban a Megye Levéltárába tétessék, két példányban pedig a kötő feleknek adattassék ki. Végre az ollyatén szerződésnek ereje, ha ideigleni, a Törvény-széki megvizsgálás után azonnal foganatba jön, - fennmaradván a Királyi Felségnek a Helytartó-Tanács útján leendő felügyelési jussa; az örökös szerződések pedig minden esetre, az eszközlésbe való vétel előtt, a Királyi Helytartó-Tanács eleibe fognak terjeszteni.

7. § A megszállítás, biztosítás (gueralis), sóltészi (scultetialis), jutalmazási (inscriptionalis), vagy bár mi egyéb czímek alatt tett, vagy teendő kötések, a határ jövendő rendbeszedését (épségben maradván külömben a kötésbeli tartozások) semmiképp sem akadályozhatják.


  Vissza az oldal tetejére