1836. évi XIX. törvénycikk

tengermellék-kereskedési Fiume Városa Kerülete
és szabad Révpartja Itélőszékeiről

1. § Fiume Városa s Kerülete lakossainak polgári pereik - kivévén azokat, mellyek természetökre, vagy a Felek kiváltsági helyzetére nézve a váltó-kereskedési és tenger-ügyelési Tanács (Consulatus maris) bíróságaihoz tartoznak - az ottani Bírák és Igazgatók első bíróságú városi és kerületi Itélőszéke előtt indíttatnak, és az Ország törvényei s törvénykezési rendszere szerint intéztetnek el, honnan a feljebbvitel a kapitányi Törvényszékre, s innen közvetetlenül a hétszemélyes Táblára történik.

2. § Ezen Kerületben Mária Theresia Országlása óta ideiglen divatozott büntető Törvénykönyv eltöröltetvén - a büntető perek a kapitányi Törvényszék előtt indíttatnak, és a hazai Törvények szabályai szerint intéztetnek el, feljebbvitel útján pedig a királyi, s innen a hétszemélyes Táblára küldettetnek.

3. § Minthogy Fiume Városa és Kerülete mind a szabad Révpartok jeles tekintetére nézve, mind pedig azért, mivel az Ország Megyéitől elkülönözött testet képeznek, külön figyelmet érdemelnének, ugyan ezen kapitányi Törvényszék a Kerületben lakozó nemesek ellen indítandó személyes perekben is első bíróságú Itőlészék leend, és az illy perekben hozott itéletek szinte a királyi, s innen a hétszemélyes Táblára vitetnek feljebb.

4. § A városi és kerületi Itélőszék itélethozhatásra múlhatatlanul szükséges öt tagokból, t. i. egy kapitányi és négy közönségi igazgató Bírákból, fog egybeszerkeztetni, kik törvénytudók, vagy az általok már előbb viselt valamelly hivatalban törvénybeli járatosságoknak jeleit adták, s itélő tehetségök érettségével, erkölcseik jóságával, és polgári-társaik bizodalmával birnak, s ezek közül és mások feletti elsőbbséggel ollyanok, kik a város kebelében birtokosok.

5. § A kapitányi Szék pedig itélet-hozhatásra mindenkor szükséges legalább hét Bírákból fog állani, t. i. a kerületi Kapitányból, ki egyszersmind a magyar tengeri Révpart Kormányozója, vagy ennek távolléte s akadályoztatása esetében, az Al-Kapitányból, és a kapitányi Tanács által választandó, s az Előlülő által egybehívandó legalább hat úgy nevezett patricius Tanácsosokból.


  Vissza az oldal tetejére