1836. évi XXVII. törvénycikk

a bészegellett, vagy több külön Törvényhatóságok alá tartozó helyekről

A bészegellett, vagy több külön Törvényhatóságok alá tartozó helyekre nézve az 1807-ki 28-dik törvénycikkely rendelete e következendőkben módosíttatik:

1. § A több külön Törvényhatóság alá tartozó, vagy bészegellő helyek eránt való kérdések egyedül a köz-igazgatásban fennforgó, és tökéletesen bebizonyítandó akadályok tekintetéből, nem pedig valamelly Törvényhatóság határának terjesztése végett, tartoznak az 1807-ki 28-dik törvényczikkely szerint rendelt országos Biztosság itélete alá.

2. § Az itélő-bíróság törvényességére megkivántatik, hogy az országos Biztosság minden tagjai azon ügy elintézésére, mellyre kiküldettek, meghivattassanak, és hogy legalább öt részrehajlatlan tagok jelen legyenek; - azon tagok, kik a kérdés elintézésében érdeklett Megyében birtokosok, vagy azoknak tisztviselői, birói szavazattal nem birhatván.

3. § Ezen Országos Biztosságnak megholt, vagy törvényes okból meg nem jelenhető tagjai helyett, ugyan annyi más tagokat Ország-Gyülésen kivül az Ország Nádora nevezend ki.

4. § Egyébiránt azon Megye, mellynek Törvényhatósága alá adatik a kérdéses hely, a másik Megyének, mellytől azon hely elitéltetik, ha, és a mennyire a közigazgatás hátramaradása nélkül történhető, egy hasonló hely általadásával pótolást szerezni köteleztetik.

5. § Jövendőben az illyetén Biztosságok itéletöket, mielőtt végrehajtanák, az Ország Gyűlésére, Ő Felsége kegyelmes megegyezésével teendő további elrendelés végett, bejelenteni köteleztetnek.


  Vissza az oldal tetejére