1836. évi XXXV. törvénycikk

az 1659-iki 53-dik Törvény rendelete módosíttatik

Igazságosnak esmértetvén, hogy azon esetben, midőn az 1659-ki 53-dik törvénycikkely értelmében a helybeli Tanács helyett más helybeli Bíróság öszvehívandó, az ezen czélra teendő költségek azon Városnak pénztárából fizettessenek meg, mellynek érdeke forog fenn; e részben tehát megváltoztattatván az említett törvénycikkely rendelete, ebbéli költségek a felhívott Törvény rendeletéhez képest, egyedül csak azon esetre lesznek maga a Városi Tanács által viselendők, ha ezen bírósági öszvehívásnak a Tanács vétkessége vagy elmulasztása miatt, kellene megtörténnie.


  Vissza az oldal tetejére