1836. évi XXXVI. törvénycikk

az egyesek költségein készítendő vizi munkálatoknak előmozdításáról

Az 1807-dik évi 17-dik Törvény czéljának könnyebb és biztosabb elérhetése végett, rendeltetik: hogy mind az, a ki a köz-birtokosok, nagyobb részének megegyezése, vagy ezeknek folyamodására a köz-határozat következéseben munkálatba vett töltések, vagy vízi gátok által a víz-öntésektől oltalmaztatik, úgy az, kire hasonlóképen egyeseknek költségein kezdett munkálatok jótékonyok, a reá háramló jobblét, vagy haszonhoz aránylag, az illető Törvényhatóság által kidolgozandó mérték és kulcs szerint, a munkálatokban, és az ezekre szükséges költségekben - megváltoztatván e részben a felhívott Törvénynek rendelete - részt venni köteles legyen; minek tellyesítésére az attól vonakodó a tiszti Ügyvéd által, a Törvényszék előtt indítandó perrel, az ennek költségei megfizetése, és az ellenzés által netalán okozott károknak kipótlása mellett, fog szoríttatni; a birtokon kivüli feljebbvitelt kivéve, egyéb törvényes orvoslatoknak helye nem lévén.


  Vissza az oldal tetejére