1836. évi XXXVII. törvénycikk

a nemzeti Muzeumról

Azon tekintetekhez képest, mellyeket a Muzeum a nemzeti mivelődésre és díszre, ugy mindennémű jelesebb emlékeknek gyüjtésére és fenntartására nézve méltán kíván, felvévén ezen hazai intézetnek jelen állapotját, meghatároztatik:

1. § Egy új épületnek, melly a gyüjtemények czélerányos elhelyheztetésöknek és megőrzésöknek alkalmatosan és disszel megfeleljen, az Intézet telkén leendő felállítása végett, 500,000 forintok ajánltatnak; melly somma egyéb segedelmek módjára, a Törvényhatóságok között egyedül a nemesi rendre, és azokra, kiket a Törvény ezen név alatt foglalva ért, fog felosztani, és az 1807-dik évi 2-dik törvénycikkely rendelete szerint, lészen beszedendő.

2. § Az Intézet szükségeinek fedezésére, de leginkább azon okból, hogy annak gyüjteményei esztendőnként nevezetesebben gyarapíttassanak, a felkelési Concurrentialis fundus fennmaradott kész pénzének kamatja, melly az 1825/7-ki 17-ik törvényczikkely 2-dik § által a Ludovicea intézet számára rendeltetett, ideiglen a Muzeum jövedelmeihez kapcsoltatik.

3. § Jankovich Miklós gyüjteményének a nemzeti Muzeum számára történt megvétele helybenhagyatvén, annak kifizetésére 125,000 forintok ajánltatnak, olly móddal: hogy a kettős példányok megszerzése után fennmaradandó somma, a Muzeum egyébb szükségei pótlására fordíttassék; - melly somma szinte az 1-ső § értelmében lészen kivetendő és beszedendő.

4. § A nemzeti Muzeum mindennemű gyüjteményeiről, részrehajlatlan tagoknak ellenőrségök alatt, tökéletes név-jegyzékek készíttessenek, melly jegyzékek Ország-Gyűlési alább kinevezett Választmány által meghitelesíttetvén, az Ország Törvényhatóságaival közöltetni fognak. Melly Választmánynak tagjai következendők:

A Fő-Rendi Tábla részéről:

Vásáros Náményi B. Eötvös Ignácz, Ő Cs. Kir. Felsége Kamarássa, és valóságos belső titkos Tanácsossa, Királyi Fő-Pohárnok Mester, és Abauj Vármegye Fő-Ispánja.

Lánczi Lánczy József, Ő Cs. Kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsossa, Hétszemélyes Tábla-Biró, és Békés Vármegye Fő-Ispánja.

Vásonykeői Gróf Ziczy István, Sz. István Apostoli Király jeles rendjének Nagy Keresztese, nem külömben a Burkus Király fekete és vörös sas rendjének Vitéze, Ő Cs. Kir. Felsége Kamarássa, valóságos belső titkos Tanácsossa, és Veszprém Vármegye Fő-Ispánja.

Gróf Majláth Jósef.

Gróf Károlyi György.

A Fő-tisztelendő egyházi rendből:

Frimm János, az Egri Káptalan Kanonokja, és Követe.

Sághy Mihály, a Szombathelyi Káptalan Kanonokja, és Követe.

A Királyi Tábla részéről:

Gosztonyi Pál, Ő Cs. Kir. Felsége Tanácsossa, és Al-Ország-Bíró.

Plathy Mihály, Nádori hivatal Itélő-Mestere.

Földváry Ferencz, Királyi Tábla-Bíró.

Horváth-Ország részéről:

Busán Herman, Horvát-, Dalmát- és Tót-Ország Követe.

A Dunán-inneni Kerületből:

Andrássy Jósef, Esztergom Vármegye Követe.

Rudits Jósef, Bács.

Borcsiczky István, Terentsin Vármegyék Al-Ispánjai, és Követei.

Kubínyi Ferencz, Nógrád Vármegye Követe.

A Dunán-túli Kerületből:

Deák Ferencz, Zala Vármegye Követe.

Pázmándy Dienes, Komárom Vármegye Al-Ispánja és Követe.

Somssich Miklós, Somogy és

Bezerédy István, Tolna Vármegyék Követei.

A Tiszán-inneni Kerületből:

Gróf de la Motte Károly, Gömör,

Bernát Sigmond, Ungh,

Palóczy László, Borsod, és

Brezovay Jósef, Heves Vármegyék Követei.

A Tiszán-túli Kerületből:

Klauzál Gábor, Csongrád,

Hertelendy Miksa, Torontál,

Szentpály László, Ugocsa, és

Beöthy Ödön, Bihár Vármegyék Követei.

A jelen nem lévők részéről:

Göntzy Sámuel,

Kossúth Lajos.

A Kerületek részéről:

Kálmán Sándor, a Jász és Kún Kerület követe.

A szab. kir. Városok részéről:

Kricske Jósef, Lőcse,

Vághy Ferencz, Sopron,

Poroszlay Fridrik, Debreczen, és

Koleda András, Buda szabad Kir. Városok Követei.


  Vissza az oldal tetejére