1836. évi XL. törvénycikk

Bárdányi Gróf Buttler Jánosnak a Magyar Ludovicea katonai intézetre tett ajánlása Törvénybe iktattatik

Az Ország Rendei hálás érzéssel vették Bárdányi Gróf Buttler Jánosnak a magyar Ludovicea katonai intézetre tett jeles hazafiúi adakozását, melly szerint az 1812-ki 2-dik törvénycikkelyben említett előbbeni ajánlásán felül, most újolag az Intézet javára 126,666 forintokat s 40 krajczárokat lekötelezett, s ez által öszvesen 20 ifiaknak ezen Intézetbe leendő felvételökre és neveltetésökre országos végzés szerint megkívántató állandó tőkét alapított meg; felosztván az ezekre nézve minden vallás külömbsége nélkül leendő bemutatási just a következő Vármegyék között, olly módon: hogy

Heves Vármegye két,

Ungh Vármegye két,

Pest Vármegye két,

Nógrád Vármegye két,

Bihar Vármegye két,

Borsod Vármegye két,

Szabolch Vármegye két,

Gömör Vármegye egy,

Zemplén Vármegye egy,

Abauj Vármegye egy,

Torna Vármegye egy,

Beregh Vármegye egy,

Ugocha Vármegye egy,

ifiakat mutathassanak be.

Hogy tehát illy ritka példáju és követésre méltó hazafiúi buzgóságnak örök emléke fenmaradjon, ezen ajánlást Ő Felségének kegyelmes hozzájárultával az Ország Rendei e jelen törvénycikkelybe iktatják.


  Vissza az oldal tetejére