1836. évi XLV. törvénycikk

a perek folyamatáról

A perek gyorsabb folyamatának eszközöltetése végett ezen tárgyban teendő bővebb intézkedésig rendeltetik:

1. § A jövő Ország-Gyűlése alatt a királyi udvari Fő-Törvényszékeknél, és a Báni Táblánál a büntető, tiszti, ügyvédi, és választó perek, nem külömben a szegényeknek, özvegyeknek, árváknak feljebbvitt polgári pereik, és ezen megnevezett pereknek a felvételben való elsőbbségök mellett, minden egyéb polgári feljebbvitt perek, vizsgálat alá vétetnek, a hozott Itéletek kihirdettetnek és végre hajtatnak; még pedig a királyi Tábla ezen perekre nézve két Tanácsban fog itélhetni.

2. § Minden egyéb itélő Székekre nézve az 1830-ik évi 6-ik törvénycikkely 1-ső §-ban foglalt rendelés a jövő Ország-Gyűlésének ideje alatt is kiterjesztetik.

3. § Hogy pedig Ország-Gyűlésén kivül az öszvegyült pereknek gyorsabb elitéltetése eszközöltessék, mindennémű feljebbvitt perek a királyi Táblánál két Tanácsban fognak itélet alá vétetni; - ezen Táblának Elnöke által a Törvényszakasz kezdetével mind a két Tanácshoz, azokban egész Törvényszakasz alatt változatlanúl megmaradó és elegendő Tagok neveztetvén ki; a királyi Tábla tagjai számának ezen tekintetből szükségessé vált neveltetéséről Ő Felsége kegyelmesen fog gondoskodni.


  Vissza az oldal tetejére