1836. évi XLVI. törvénycikk

a néhai Báró Hiller János, Báró Rosen András, és Báró Pley András által eddig le nem fizetett hazafiusítási taksa-résznek elengedéséről

Az Ország Rendei méltó tekintetbe vévén azon jeles érdemeket, mellyekkel az 1802-ki 34. törvénycikkely erejével, az utóbbi Török háború alkalmával szerzett érdemeiért fél taksa fizetéssel magyar hazafiusítást nyert néhai Báró Hiller János, császári királyi Fegyvertár-Mester és Hadivezér, az említett törvénycikkely alkotása utáni időkben folytatott háborukban is, és jelesen az Ország Koronája Szávántúli és tengerparti Birtokainak visszaszerzésekor magát kitündöklőleg megkülömböztette.

1. § Azon 2500 forintok, melyeket néhai Báró Hiller János a feljebb említett törvénycikkely által reá hárított fél taksából életében ki nem fizetett, fiainak ugymint ön személyeikben is polgári és katonai hasznos szolgálatokat tett Báró Hiller Ernest Gedeonnak, Jósefnek és Gundackernek általányosan és végképpen elengedtetnek. Továbbá

2. § Báró Rosen András, Cs. kir. Aranykulcsos, és Máltai Vitéz is, azon 500 darab aranyoknak lefizetésétől, mellyekkel az 1827-ki 44-dik törvénycikkely által reá hárított fél taksa fejében eddig tartozásban volt, környülményeinek közbenjött változása miatt felmentetik. Végre

3. § Báró Pley András, Cs. kir. Al-Tábornagynak, és fő-udvari építési igazgatónak is, ki az 1827-ik 44-dik törvénycikkely erejével a hazafiusítottak számába már bevétetett, a mondott törvénycikkely által reáhárított azon fél taksa, mellyet külömben megfizetni köteles volt, bevétele ideje ólta is szerzett jeles érdemeinek tekintetbe vételével, elengedtetik.


  Vissza az oldal tetejére