1840. évi V. törvénycikk

a büntető- s javitó-rendszer kidolgozására országos választmány küldetik ki

A büntető törvénykönyvvel válhatatlan kapcsolatban lévő büntető- s javító rendszer behozása iránt kimerítő vélemény-adás végett országos választmány neveztetik.

1. § Ezen választmány, tekintetbe vévén a külföld jelesebb büntető s javító börtöneinek elrendezését, javaslatot készítsen az Ország különös körülményeihez képest azon rendszernek legczélirányosabb módon mi alakban lehető alkalmazása - az e végből szükséges fogházaknak hol, mennyi számban s mi módon felállítása - azoknak felállítására, belső igazgatására s fentartására megkivántató költségeknek a lehetőségig közelítő kiszámítása felől, s az iránt is, hogy azon költségek honnan fedeztessenek? egyszersmind pedig javaslatot készítsen a felől, hogy a most említett börtöni s javító intézet mellett a büntetések törvényes czéljának elérése végett gyakorlati alkalmaztatás tekintetében, az 1827-ik évi országgyülésről kiküldött országos választmány által javaslatképen bemutatott büntető-törvénykönyvnek tökéletesítésére mik kivántatnak? s mind ezekről készítendő munkálatát a legközelebbi országgyűlésnek okvetetlenül bemutatni köteleztessék.

2. § Ezen választmány tagjainak, Ő Felsége kegyelmes jóváhagyásával, neveztetnek:

A főrendi tábla részéről:

Székhelyi Majláth György, szent István apost. király jeles rendjének commendátora, Ő cs. kir. Felsége valós. belső titkos és a magyar kir. helytartó tanács tanácsosa, országbirája, a hétszemélyes tábla közbirája és Honth vármegye főispánya.

Lonovics József, csanádi püspök, a nagyváradi tudom. kerületbeni tanulmányok és oskolák királyi fő-kormányzója.

Széki gróf Teleki József, Ő cs. kir. Felsége kamarása, val. belső titkos és a magyar kir. helytartó tanács tanácsosa, a magyar szent korona őrje, a magyar tudós társaság elnöke és Szabolcs vármegye főispánya.

Megyesi báró Mednyánszky Alajos, Ő cs. kir. Felsége kamarása, val. belső titkos és a magyar kir. helytartó-tanács tanácsosa, a középponti könyvvizsgáló collegiummal egyesült tudom. comissio elnöke, és a magyar kir. udv. kamara al-elnöke, Nyitra vármegye főispánya és Trentsin vármegye főispányi hivatal-helytartója.

Gróf Nádasdy Leopold, Fogaras földe örökös ura, a kir. tábla bárója, Ő cs. kir. Felsége kamarása, Komárom vármegye örök. és valós. főispánya

Lánczi Lánczy József, sz. István apost. király jeles rende commendátora, Ő cs. kir. Felsége val. bel. tit. tanácsosa, a hétszemélyes tábla ülnöke, Békés vármegye főispánya.

Ebeczki Tihanyi Ferencz, temesi gróf, Temes vármegye főispánya.

Nagy-Károlyi gróf Károlyi György, Csongrád vármegye főispányi hivatal helytartója.

Brányitskai báró Jósika Sámuel, szent István apost. király jeles rende vitéze, Ő cs. kir. Felsége kamarása, és udvari tanácsosa.

Cserneki és tarkői gróf Dessewfy Aurél, a magy. kir. helytartó-tanács tanácsosa.

Báró Vay Miklós, Ő cs. kir. Felsége kamarása, a királyi tábla bárója, Borsod vármegye főispányi hivatal helytartója.

Ifjabb gróf Apponyi György, Ő cs. kir. Felsége kamarása és udvari titoknok.

Vásonykeői gróf Zichy Ödön.

Báró Eötvös József, a tiszáninneni kerületi tábla ülnöke.

Báró Kulmer Ferencz, Ő cs. kir. Felsége kamarása, a báni tábla ülnöke.

A Karok és Rendek táblája részéről:

A királyi táblától:

Szigethi Szerencsy István, Ő cs. kir. Felsége udv. tanácsosa, királyi személynök, és Arad vármegye főispánya.

Niczki Niczky János, Ő cs. kir. Felsége tanácsosa, al-országbirája.

Magyar-szögyényi Szögyényi László, Ő cs. kir. Felsége kamarása és tanácsosa, nádori itélőmester.

Moysfalvi Gyurcsányi Gábor, Ő cs. kir. Felsége tanácsosa, al-tárnokmester és a királyi tábla ülnöke.

A főtisztelendő egyházi rendből:

Bezerédy Miklós, a veszprémi káptalan kanonokja és követe.

Dalmát, Hervát és Tót Országok részéről:

Busán Hermán, Dalmát, Horvát és Tóth Országok követe.

A vármegyék részéről:

Dunáninneni kerületből:

Andrásy József, Esztergom,

Dubraviczky Simon, Pest,

Luka Sándor, Honth,

Olgyay Titus, Pozsony,

Helyettesek:

Szutsits Károly, Bács,

Justh József, Thurócz, vármegyék követei.

Dunántúli kerületből:

Deák Ferencz, Zala,

Pázmándy Dienes, Komárom,

Gróf Pejacsevich János, Verőcze,

Bezerédy István, volt Tolna,

Helyettesek:

Bertha Antal, Vas

Ürményi József, Fejér, vármegyék követei.

Tiszáninneni kerületből:

Palóczy László, Borsod,

Zsedényi Eduard, Szepes,

Pulszky Ferencz, Sáros,

Beöthy Lajos, Heves

Helyettesek:

Szentiványi Károly, Gömör,

Pribék Antal, Ungh, vármegyék követei.

Tiszántúli kerületből:

Klauzál Gábor, Csongrád,

Beöthy Odön, Bihar,

Hertelendy Miksa, Torontál,

Báró Wenkheim Béla, Békés,

Helyettesek:

Zoltán János, Szabolcs,

Biró Imre, Csanád, vármegyék követei.

A jelen nem levők részéről:

Gönczy Sámuel.

A szabad kerületek részéről:

Fogthűi János, Hajduvárosok követe.

A szabad királyi városok részéről:

Dunáninneni kerületből:

Pitrof János, Nagyszombat

Dunántúli kerületből:

Háder Pál, Székes-Fejérvár,

Vághy Ferencz, Sopron.

Tiszáninneni kerületből:

Fábry István, Bártfa.

Tiszántúli kerületből:

Lengyel Pál, Szeged.

Horvátország városai részéről:

Klobucharich Károly, Károlyvár.

Helyettesek:

Esze Gábor, Szathmár-Németi,

Kollárik István, Pozsony városok követei.


  Vissza az oldal tetejére