1840. évi XXV. törvénycikk

az 1827. évi XIV. törvény következtében a „Tabula Judiciaria Regnorum Slavoniae, Croatiae et Dalmatiae” előtt folyó „Juris” pereknek a báni tábla elébe leendő áttétetése iránt

Az 1827-dik esztendei XIV-ik törvénycikkelynek azon rendelete, minél fogva a szávántúli részekben eső nemesi jószágokat illető, s a károlyvári tartományi törvényszék előtt a franczia uralkodás, vagy attól kezdve ezen részek visszakapcsolásáig tartó időköz alatt indított perek a Dalmát, Horvát és Tót Országok itélő-táblája előtt folytattassanak, akképen magyaráztatik és világosíttatik: hogy ezen törvényrendelés csak ollyan perekre nézve értessék, mellyekben jogi s a banális táblának birósága alá tartozó ősiségi kérdések nem fordulnak elő, - az illyen kérdések elitélését megkivánó perek pedig, azokat sem véve ki, mellyek jelenleg a Dalmát, Horvát és Tót Országok itélőtáblája előtt folyamatban vannak, ezen világosító és módosító törvény rendelésénél fogvást most mindjárt a törvényesen illető báni tábla birósága alá folytatás végett tétessenek által.


  Vissza az oldal tetejére