1840. évi XXX. törvénycikk

a Jász és Kun kerületek községeiben behozandó összesítésről és arányosításról

Az 1836:XII-dik törvénycikkely a Jász és Kun kerületekre is kiterjesztetik, olly móddal:

1. § Az összesítés és arányosság behozása kérésének joga a kerületekben a birtokos lakosokat illeti; még pedig ha a tagosítandó határ fele mennyiségét bármelly csekélységgel haladja is a tagosítást kívánók birtoka, annak teljesedésbe vétele kérdés alá se jőjjön, hanem a kivitele módja iránti kérdések és követelések peren kivül, a 2-dik §-ban határozott folyamodás utján, intéztessenek el; az illy módon történendő elintézéssel meg nem elégedő félnek szabadon maradván az, hogy a szokott folyamodási utat birtokon belől követhesse.

2. § Ha pedig a tagosítást sürgetők birtoka a határnak nem felét ugyan, de legalább egy ötöd részét tenné, akkor az összesítést kivánók a kerületekhez folyamodnak, a honnan egy kiküldöttség neveztetvén ki, ez békebiróság formán igyekezni fog a többi birtokosok részérül is az összesítésbe való egyezést megszerezni, ezt nem eszközölhetvén, a folyamodók számát, birtokuk mennyiségét a kerületeknek bemutatandja, hogy ugyan ezen folyamodók kérésüket per útján eszközölhessék. Az előforduló minden kérdések s fenforogható követelések a kerületi összes törvényszék itélete által határoztatnak el; a szokott felebbvitel birtokon belől fenmaradván.

3. § A tagosítás kulcsáúl szolgál kinek-kinek mostani birtoka váltságának mennyisége.

4. § Az összesítés végrehajtására szükséges mérnöki, nem különben osztályozási és egyes birtok-kimérési költségeket minden birtokosok birtokuk arányában viselni kötelesek.


  Vissza az oldal tetejére