1840. évi XXXIII. törvénycikk

Mármaros vármegye és galicziai kuti uradalom között Ignatyásza havas felett fenforgó határ-villongások elintézése országos küldöttségre bizatik

Mármaros vármegye és galicziai kuti uradalom között Ignatyásza havas felett fenforgó határ-villongások elintézése azon országos biztosságra bizatik, melly az 1791:LXVIII-dik törvénycikkely által az Ország határainak Galiczia felé leendő kiigazitása végett rendelve vagyon.

1. § Ezen küldöttséggel a fenérintett határbeli kérdést illető minden irományok és oklevelek közöltessenek, mellyek szerint azt elintézvén, valamint egyéb reá bizottak, úgy ezen eljárása felől is tudósítását az országgyülésre beadni köteleztetik.

2. § Elhatároztatik: hogy a küldöttség eljárásában Mármaros vármegyének mindenkori egyik alispánya is részt vegyen.


  Vissza az oldal tetejére