1840. évi XXXV. törvénycikk

az 1827:XVI. és 1836:XXXII. törvénycikkelyek által rendelt biztosságoknak részint meghalt, részint akadályoztatott tagjai helyett mások neveztetnek

Miután azon biztosságoknak, mellyek az 1827:XVI-ik és 1836:XXXII-ik törvénycikkelyek által több törvényhatóságok alá tartozó beszegellett helyekre nézve rendeltettek, némelly tagjai részint elhaltak, részint a törvény szerint reájok bizott tisztekbeni eljárhatásban akadályoztatnak, helyettök biztosokká, Ő Felsége kegyelmes hozzájárulásával, következők neveztetnek:

A dunáninneni kerületben:

Gróf Berényi János; Bencsik János helyett pedig Emődy János, Nyitra vármegye követe s alispánya.

A dunántúli kerületben:

A biztosság alóli felmentését kérő s kinyerő herczeg Batthányi Fülöp helyett vásonykeői gróf Zichy Károly, cs. kir. kamarás s Vas vármegye főispányi hivatalának helytartója; meghalálozott gróf Szápáry Sándor helyett galanthai idősb gróf Esterházy Mihály, cs. kir. kamarás; továbbá tolnai gróf Festetics Leo; s végre Széll Imre s Torkos Mihály helyökbe Bertha Antal, Vas, és Sőtér Ferencz, Mosony vármegyék követei s főjegyzői.

A tiszáninneni kerületben:

Comáromy István és báró Perényi Gábor helyett bárczai Bárczay Mihály, Abauj, és nagylónyai s naményi Lónyay László, Beregh vármegyék követei.


  Vissza az oldal tetejére