1840. évi XLIII. törvénycikk

a magyar Ludovicea katonai intézetre tett ajánlásról

A magyar Ludovicea katonai intézetre a mult 1836-dik évi országgyülés óta tett nagylelkü adakozások az 1808-dik évi VIII-dik törvénycikk. értelmében törvénybe iktattatnak.

1. § Temesváry Márton, a tiszántúli kerületi tábla ülnöke, vagy egy táblaház szerzésére, vagy a Ludovicea fölsegélésére - Ő Felsége választása szerint - 7917 pengő forintot kötelezőkben, 510 forintot 11 és 7/8 krt. kész pénzben adott, a mellyet Ő Felsége a Ludovicea pénz-alapjához olly feltétellel csatolni kegyeskedett, hogy az illető kerületi tábla az ott szolgálatban lévők gyermekei közül egy, vagy ha az ajánlat szaporodnék, két nevendéket mutathasson be az intézetbe.

2. § Szabad királyi Pest városa a Ludovicea mellett lévő azon helyet, mellyen eddig a vámház állott, és ennek közelében lévő városi legelőből kimetszett darab földet az intézetbeli nevendékeknek katonai gyakorlatára, a Ludovicea kertjének háta megett a kerítés egyenes vonalán kívül eső csekély területnek általengedése és egy új vámháznak a Ludovicea költségén leendő felállítása mellett, általadta.

3. § Nemes Szilágyi Mihály 11,000 pengő forintot olly módon ajánlott: hogy ennek jövedelméből egy, a debreczeni választó polgárság által a debreczeni nemes ifjak közül kimutatandó nevendék tartassék, az ebből fenmaradandó somma pedig a Musaeum pénz-alapjáúl tétessék. Későbben az alapító eredeti alapítványát 2333 frttal 20 krral pengőben szaporítván, az összes alapítványból ekkép a Ludoviceában nevelendő két ifjak egyikének kijelelését Bihar vármegyére, a másikét pedig Debreczen városára bizta.

4. § Gróf Batthyányi Alajos özvegye Therézia született Szápáry grófné, végrendeletében a Ludovicea magyar katonai intézetre 12,000 váltó-forint alapítványt tett; a végrendelkezőnek örökösei egy nevendék-bemutathatási jusnak fentartása mellett, ezen alapítványt 6666 ft. 40 kr. p. tőke sommára önként úgy emelték, hogy ezen sommát 1842-dik évi november 1-ső napjára a Ludovicea pénztárába vagy kész pénzül lefizetik, vagy ugyanazon naptól kezdve a tőke-somma lefizetéseig annak száztól 6 forintjával számítandó kamatjait fizetni fogják.


  Vissza az oldal tetejére