1840. évi XLIV. törvénycikk

a pesti magyar szinházról

Az 1836:XLI. törvény folytában a pesti magyar szinház megállapítására országos ajánlat tétetik.

A Pesten most fenálló, a törvényhatóságok által gyüjtött szabad ajánlatokból felépült magyar szinház, az alább következő 4-dik § értelmében, mint nemzeti tulajdon országos pártolás alá vétetik, úgy mindazonáltal, hogy az 1836:XLI-dik törvény által kijelelt telek további rendelkezésig eredeti czéljára megtartassék.

1. § Ezen szinházon fekvő, az építésből eredő, és összesen 39,882 ftot 15 22/100 krt. tevő tehernek törvényes járulékaival együtt leendő kifizetésére, és az első felkészítések beszerzésére különösen 50,000 forint, és nem több - a színház megalapítására pedig 400,000 - összesen 450,000 igaz értékü ezüst forint ajánltatik; melly somma ezen országgyülési kivetés szerint egyedül a nemesek és azok által, kiket a törvény ezen nevezet alá foglalva ért, lészen fizetendő, és a törvény szerint beszedendő.

2. § Ezen sommából 400,000 forint alapítványi tőkének tekintetvén, abból nem egyéb, mint kamatjainak legfelebb 2/3-da fordíttassék a színház évi költségeinek pótlására, 1/3-ad rész kamatjai pedig minden esetre a tőkéhez adatván, azt évről-évre szaporítsák.

3. § Az ajánlat kezelése és a színház igazgatására való felügyelés - a királyi helytartó magyar tanácsnak azon felügyelési joga, mellyet egyéb szinházakra nézve is gyakorol, épségben tartatván - egy országos választmányra bízatik, melly

4. § Nemes Pest vármegyével és a most létező részvény-társasággal értekezvén, az elsőtől ugyan magát a színházat, a másodiktól pedig a színházhoz tartozó díszitményeket, ruhatárt és egyéb tulajdonát irásbeli szerződés mellett az Ország számára vegye által, s mindenek előtt a szinházon fekvő fen kitett terhet és törvényes járulékait kifizetvén -

5. § Az alapítványi tőkét akár együtt, akár részenként, úgy szinte a kamatok egy harmad részét, évről-évre, de nem alább 5 pcentnél, biztos kezekhez kölcsön kiadván, a kamatokat rendeltetésük helyére fordítsa.

6. § A küldöttség megbizatik, hogy a színház igazgatásának a jövő országgyülésig mi módoni elrendezésére nézve a színház müvészeti előhaladásának megfelelőleg, ideiglen olly intézkedést tehessen, mellyet belátása szerint legczélszerübbnek fog találni; a legközelebbi országgyülésre mindazonáltal e tárgyra nézve kimerítő véleményt adni köteleztetik; úgyszinte

7. § A színházzal együtt általveendő készületek felől a lelettárt, nem különben a szinház bevételei és kiadásai felől vezetendő, oklevelekkel támogatott számadásokat a legközelebbi országgyülésre bemutatni tartozik.

8. § A küldöttség tagjai:

A fő-rendi tábla részéről:

Széki gróf Teleki József, cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos és a m. kir. helytartótanács tanácsosa, a magyar szent korona őrje, a magyar tudós társaság elnöke, és Szabolcs vármegye főispánya.

Báró Révay Nepomuk János, Szklabina és Blatnicza örökös ura, cs. kir. kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, Thurócz vármegye örökös és főispánya.

Lossonczi Gyürky Pál, cs. kir. kamarás és Krassó vármegye főispánya.

Báró Orczy György, cs. kir. kamarás.

Gróf Festetics Vincze, cs. kir. kamarás.

A királyi tábla részéről:

Hagyárosi Zalay Alajos, királyi személynöki itélőmester.

Revisnyei Reviczky Imre, kir. tanácsos s kir. táblai ülnök.

Horvátország részéről:

Dominich Sándor, Dalmát-, Horvát- és Tótország követe.

A vármegyék részéről:

A dunáninneni kerületből:

Szutsits Károly, Bács.

Fráter Pál, Nógrád,

helyettes:

Marczibányi Antal, Trencsin vármegyék követei.

A dunántúli kerületből:

Nagy Pál, Soprony,

Ürményi József, Fejér,

helyettes:

Fiáth Ferencz, Fejér vármegyék követei.

A tiszáninneni kerületből

Szentmiklósy Viktor, Gömör,

Pribék Antal, Ung,

helyettes:

Bernát Zsigmond, Ung vármegyék követei.

A tiszántúli kerületből:

Várkonyi Ádám, Temes,

Bottka Imre, Szatmár,

helyettes:

Bohus János, Arad vármegyék követei.

A szabad kerületek részéről:

Szluha Imre, Kún és Jász kerületek követei;

És állandóúl Pest megyének egyik alispánya, és szabad királyi Pest városának kapitánya.

A szabad királyi városok részéről:

A dunáninneni kerületből:

Schreiber Ferencz, Buda,

A dunántúli kerületből:

Martini Fridrik, Soprony,

A tiszáninneni kerületből:

Haske András, Kassa,

A tiszántúli kerületből:

Derecskey József, Debreczen, szabad királyi városok követei.


  Vissza az oldal tetejére