1840. évi L. törvénycikk

a bihaini báró Piret Lajos, báró Hiller József, és gróf Folliot-Crenneville Lajos Károly hazafiusitás-taksabeli tartozásuk elengedéséről, és az utóbbiaknak törvénybe iktatásukról

1. § Azon 1000 darab aranyokból álló fél taksa, mellyet bihaini báró Piret Lajos csász. kir. aranykulcsos, altábornok, az ausztriai császári Leopold jeles rend közép-keresztese, s több külországi rendeknek vitéze, az 1827-dik évi XLIV-dik törvénycikkely rendelete szerint lefizetni tartozott volna, és a mellynek le nem fizetése miatt az 1830-dik évi XVII-dik törvénycikkely által a honosítottak sorából kitörültetett, időközben is szerzett jeles érdemeinek tekintetbevételével, egészen és végképen elengedtetik, s felebb megnevezett bihaini báró Piret Lajos, mint honosított magyar nemes, ujra ezennel törvénybe iktattatik.

2. § Miután azon 2500 forintok, mellyeket néhai báró Hiller János cs. kir. fegyvertármester és hadvezér, az 1802-dik évi XXXIV-dik törvénycikkely által reá hárított fél taksából életében le nem fizetett, az 1836-dik évi XLVI-dik törvénycikkely erejével ebben megnevezett fiainak elengedtettek, ezen általános elengedés a néhai báró Hiller János megkülönböztetett érdemeinek unokájában is leendő megjutalmazásuknál fogva Antal Lajos fiától származott unokájára, báró Hiller Józsefre is, általánosan és egyiránt kiterjesztetik, s most említett báró Hiller József honosított magyar nemesnek megismertetve, ezennel törvénybe iktattatik.

3. § Mivel azon 1000 darab aranyokból álló fél taksa is, mellyet gróf Folliot-Crenneville Lajos Károly, Mária Therézia katonai és több külföldi rendeknek vitéze, Ő cs. kir. Felsége kamarása, belső titkos tanácsosa, lovasság tábornoka, a 2-dik vasas ezred 2-dik tulajdonosa, és az első nemes testőrsereg alkapitánya, az 1827-dik évi XLIV-dik törvénycikkely rendelete szerint lefizetni tartozott volna, köztudomásra lévő jeles s újabb érdemei tekintetéből egészen és végképen elengedtetik, felebb nevezett gróf Folliot-Crenneville Lajos Károly mint honosított magyar nemes újra és ezennel törvénybe iktattatik.


  Vissza az oldal tetejére