1844. évi III. törvénycikk

a vallás dolgában

A bécsi és linczi békekötések alapján, az 1790/1:26. törvény következendőkben bővittetik s illetőleg módosittatik:

1. § Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk eléréséig az evangelica vallásban neveltettek, a nőszemélyek pedig férjhezmenetelök után, ha bár még ezen időkort el nem érték is, sem maguk, sem maradékaik vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek.

2. § A jelen törvény kihirdetése után keletkező azon vegyes házasságok is, mellyek evangelicus lelkipásztor előtt köttetnek, törvényesek.

3. § Azon vegyes házasságok, mellyek római katholicus és az evangelica vallás bármelyikéhez tartozó felek között az 1839-ik évi Martius 15-ik napjától kezdve, a most folyó 1844-ik évi November 10-dik napjáig köttettek, és nem római katholicus, hanem az evangelica vallás bármellyikének lelkipásztora által adattak össze, törvényesítetteknek jelentetnek ki.

4. § Az illető törvényhatóságok kötelesek a jelen törvény kihirdetésétől számítandó egy év alatt illy házasságokat hitelesen összeiratni; az összeirást a felek és maradékaik jövő biztosítása végett levéltáraikba betétetni, s mennyiben a házasságok az illető egyházi anyakönyvbe beirva nem lennének, ezen anyakönyvbe beiratni.

5. § A római katholica vallásból az evangelica vallások bármellyikére leendő átmenet eseteit illetőleg rendeltetik:

6. § Az átmenni kívánó ebbeli szándékát ön maga által választott két tanu jelenlétében azon vallásbeli lelkipásztor előtt, kinek egyházi községéhez eddig tartozott, nyilatkoztassa ki.

7. § Ezen első kinyilatkoztatástól számítandó négy hét eltelte után ugyanazon, vagy más, szinte általa meghivott két tanu jelenlétében, ugyanazon egyházi községnek lelkipásztora előtt újolag nyilatkoztassa ki: hogy átmeneti eltökélett szándéka mellett továbbá is megmaradott.

8. § Az átmenni akaró mind első, mind másod izbeni nyilatkozata felől, azon lelkipásztortól, ki előtt átmeneti szándéka iránt nyilatkozott, mind két izben külön külön bizonyságlevelet kérjen.

9. § Ha a lelkipásztor a kivánt bizonyságlevelet akár a 6-ik - akár a 7-ik § esetében bármi oknál fogva azonnal ki nem adná: mind az első, mind a másod izben tett nyilatkozat felől bizonyságlevelet a jelen volt tanuk adjanak.

10. § Az átmenni akaró a 8-ik, vagy 9-ik § rendelete szerint vett bizonyság-leveleket azon vallásbeli lelkipásztornak, melly vallásra átmenni szándékozik, bemutatván, ez által az átmenet egy vallásról a másikra teljesen befejeztetett. - Ezen bizonyságlevelek előmutatása nélkül azonban az átmenet meg nem történhetik.

11. § A megtörtént átmenetek esetei az illető püspöki hivatalok által a Helytartótanács utján tudomás végett félévenként fognak ő Felségének bejelentetni.


  Vissza az oldal tetejére