1844. évi X. törvénycikk

a folyó-homok által okoztató károk meggátlásáról rendelkező 1807:20. törvénycikk módositásáról, s illetőleg bővitéséről

Haszonvehető térek folyó homok általi elborításának gátlására rendeltetik:

1. § A folyó homoknak fa-ültetvények, vagy más alkalmas módok általi elfojtása, az érdeklett birtokosok barátságos megegyesülésének utján nem eszközöltetvén, a következő §-ban körülirt eljárás mellett közhatóság közbenjöttével eszközlendő.

2. § A homok-folyás elfojtására szükséges munkálatokhoz megkivántató mindennemű költségeket mindazon egy vagy több határbeli birtokosok, kiknek birtokai az elfojtandó homokos tértől elboríttatnak, vagy elborítás veszedelmébe kerülhetnek, az illy veszélynek kitett birtokaiknak terjedelméhez, s a tőlök eltávolítandó kárnak mennyiségéhez aránylag közösen viselni tartoznak.

3. § A kárttevő homok elfojtása végett a 2. § szerint érdeklett birtokosok közül, kiki az illető törvényhatósághoz folyamodhatik, olly esetekben mindazonáltal, midőn a folyó homok által a kár közadó alapjához tartozó térekben, közlekedési vonalakon, vagy nyilvános köztudományra nevezetesebb kiterjedésben okoztatik, a kárt-tevő forrásoknak elfojtását az illető törvényhatóság a nélkül is, hogy e részben az érdeklett birtokosok részéről folyamodás tétetnék, elrendelheti.

4. § A törvényhatóság a 3. § értelmében benyujtandó folyamodás, vagy hozandó határozat következtében küldöttséget rendel, melly ha az előrebocsátandó vizsgálat útján tapasztalandja: hogy a folyamodásban kitett homokforrás azon birtokoson kivül, kinek tulajdonához tartozik, másnak is kárt okoz:

a) Minden érdeklett feleknek; valamint szinte

b) A mennyiben kivántatnék, részrehajlatlan szakértőknek is meghallgatásával.

c) Az illető felek barátságos megegyeztetésének, megpróbálása mellett; egy részről

d) A homok elfojtásának módját, s eszközeit s ezek között különösen a végrehajtással megbizandó egy vagy több egyének kijelölését s az évenkinti szükséges költségeknek előleges felvetését magában foglaló kimerítő tervet; más részről pedig

e) A kulcsot dolgozza ki, melly szerint a megkivántató költségekben az illető birtokosok részt veendenek s mind ezekről

f) A kiküldő törvényhatóságnak jelentést teend.

5. § A küldöttségnek véleményes jelentése az illető törvényhatóságnak legközelebbi közgyülésében vagy tanács-ülésében vizsgálat alá vétetik; s a teendők terve közhatározat által megállapíttatik, mellynek végrehajtása előtt azonban a meg nem elégedő félnek szabadságában áll ügyét a magyar kir. Helytartótanácshoz felebb vinni, a Helytartótanács pedig arra 3 hónap alatt határozatát a törvényhatósághoz leküldeni tartozik.

6. § Ha az érdeklett birtokosok a küldöttség által a szükséges költségeknek felosztására nézve megállapított kulcsban mindnyájan meg nem nyugodnának, a fenforgó kérdés az 1840:13. törvénycikkben körülirt módon alakítandó választott biróság által lesz elitélendő, mellynek határozata csak rendes per utján és birtokon kivül változtathatik meg.

7. § A végrehajtással megbizandó egyének az illető birtokosoknak, a kerületi szolgabirónak, vagy kerületi s városi kapitánynak elnöklete alatt évenkint tartandó gyülekezetében munkálataikról, bevételeikről, s kiadásaikról számot adni tartoznak, s ezen számadások a birtokosok gyülekezetében reájok nézve tett észrevételekkel együtt megvizsgálás végett a törvényhatóságnak évenkint bemutatandók.

8. § A közhatározat által megállapított terv végrehajtásának akadályozása az 1840:10. tc. 6. §-ban kitett s az ott körülirt módon megitélendő büntetés alatt tilalmas; a megállapított terv szerint évenkint megkivántató költségek pedig a fizetni vonakodókon a végrehajtással megbizott egyéneknek felperessége alatt az 1836:20. s 1840:11. törvénycikk szerint szóbeli sommás per utján megveendők.

9. § Midőn a kárt szenvedők mindnyájan ugyan azon egy határbeli birtokosok a 4. §-ban említett küldöttség által teendőket a kerületi szolgabiró s illetőleg kerületi vagy városi kapitány az érdeklett felek bár mellyikének megkeresésére az illető törvényhatóságnak kiküldetését nem várva, azonnal teljesíteni tartozik.

10. § Ha a folyó homok általi elborítás veszélyének kitett térek több törvényhatóságok kebeléhez tartoznak, a 4. § szerint eszközlendők az illető törvényhatóságok részéről a hely szinére kiküldendő vegyes küldöttség által teljesítendők; s mind azok, mellyek ezen küldöttség jelentésének folytában s azután is a megkezdendő munkálatok folyama alatt a jelen törvény értelmében a közhatóság által megrendelendők, az illető törvényhatóságok között folytatandó kölcsönös értekezés utján fognak elintéztetni. Az illető közbirtokosoknak mindazonáltal szabadságában állani fog a hozott határozatot azon esetre is, ha az iránt az érdeklett törvényhatóságok magok között teljesen egyetértenének, az 5-ik § értelmében a Helytartótanácshoz végrehajtás előtt felebb vinni.

11. § Ha az illető törvényhatóságok a jelen törvény értelmében eszközlendőkre nézve egymás között meg nem egyeznének; a teendőknek elhatározása a kir. Helytartótanácsot illeti, melly a fenforgó körülményeknek megvizsgálása s a 4. § értelmében teendőknek elintézése, valamint a megkezdendő munkálatoknak igazgatása s azokra való felügyelés végett, a körülményeknek fontossága úgy kivánván, az illető törvényhatóságok vegyes bizottmányával együtt munkálandó állandó biztosságot is nevezhet ki.


  Vissza az oldal tetejére