1844. évi XI. törvénycikk

az országgyülési szállások szabályozása, és bérök fizetése iránt

A) A jelen országgyülést illetőleg

1. § Az országgyűlési szállásoknak ingyen való kiszolgáltatása már ezen országgyülés alatt megszünik, bizonyos kiszabott bér lévén azokért fizetendő.

2. § Azon szerződések, mellyek országgyülési szállások kibérlése iránt országgyülési tagok által köttettek, érvényeseknek tekintetnek, és a szerződő felek mind a bér-mennyiségre, mind egyéb feltételekre nézve magokat azokhoz alkalmazandják.

3. § Azon országgyülési tagok pedig, kik szerződés nélkül királyi főlovászmesteri utalványnál fogva birják országgyülési szállásaikat, azokért az itteni házbirtokosok által a főlovászmesteri hivatal felügyelése alatt minden országgyülési szállásra nézve külön megállapított árszabásban foglalt bért tartoznak fizetni.

4. § A fizetés ideje az 1843. évi Szent György hava 24-től kezdve, azon évnegyed végéig terjed, mellyben az országgyülés berekesztetik.

5. § Azokra nézve azonban, kik az országgyülés kezdetével kapott országgyülési szállásaikat később elhagyták, ezen először birt szállásokért a fizetés ideje az 1843. évi Sz. György hava 24-én kezdődik ugyan, de csak azon ideig terjed, meddig azokat birták.

6. § Ugy szinte azok is, kik szállásaikban ugyan nem laktak, de azok, számukra lefoglalva voltak, a szállásbért szinte Sz. György naptól kezdve, és addig tartoznak fizetni, mig a szállás számukra lefoglalva volt.

7. § Azok pedig, kik országgyülési szállásaikba az országgyülésnek megnyittatásától számitva, egy hónap után jöttek, ha azon szállás a 6-ik § szerint számukra már előbb lefoglalva nem volt, csak azon időre fizetnek, melly alatt szállásaikat birták.

8. § A szállásbér fizetésének elmulasztása vagy a szállásban netalán okozott kártétel esetében a szállást adó, azok, s járulékaik iránti követelését a helybeli megyei szóbeli biróság előtt az 1836:20. tc. megszabott sommás szóbeli per utján keresheti.

B) Jövendőre nézve

9. § Minden városnak, mellynek kebelében országgyülés tartatik, háztulajdonosai a törvényhozás további rendeléseig köteleztetnek, a szükséges országgyülési szállások mennyiségéhez képest, házaik nagyságához aránylag azoknak egy részét, az országgyülési tagok számára bizonyos meghatározott bér mellett általengedni; ezen része azonban a háznak, e végett a háztulajdonos által a 10. § értelmében akár tulajdon házánál kijelendő, akár általa, ha körülményei kivánnák, máshol - azonban úgy kényelem, mint használhatás tekintetében hasonló helyen kibérlendő 1/4-nél több nem lehet.

Ezen teher alól minden középületek, kolostorok, a helybeli lelkészek lakjai, katonai laktanyák, és a közintézetek felmentve lesznek.

10. § E végre a kir. főlovászmester az illető megyei és városi törvényhatóságok befolyásával minden Országgyülés előtt az országgyülési tagok számára megkivántató szállásokat hitelesen összeirja, mindegyiknek bérét, idő, és körülmények szerint meghatározza, ugy mindazonáltal, hogy az ugyanazon utczabeli rendes bérletű más hasonló szállások 3 utolsó évi közép árának felével szaporított sommájánál nagyobb ne legyen.

11. § A szállás-adás kötelessége az országgyülés megnyitása előtt egy héttel kezdődik, és ha csak az országgyülési tag által a szállás a 12-ik §-ban megállapított módon fel nem mondatik, az országgyülés bezárása után a fizetés idejéig tart, a szállásbér fizetésének ideje pedig azon évnegyed eleitől kezdve, mellyben az országgyülés megnyittatott, azon évnegyed végéig terjed, mellyben az országgyülés berekesztetik.

12. § Az országgyülési szállásbér azok által fizettetik, kik a szállásokat lakják, vagy a kik számára azok lefoglaltattak, és pedig évnegyedenkint előre. A szállást adó által országgyülés alatt a szállás fel nem mondható, ha pedig az országgyülési tag akarja szállását változtatni, 3 hónappal előbb köteles azt felmondani, ez esetben a háztulajdonos a kir. főlovászmesternek jelentést tenni tartozik, és ha a bejelentés után egy 15 nap alatt a főlovászmester az iránt nem intézkedik, az illető szállás a ház-tulajdonos szabad rendelkezése alá esik.

13. § Országgyülési szállások csak az ezen §-ban megnevezett tagoknak az itt meghatározott illetőség szerint fognak kiszolgáltatni, jelesen:


Szoba

Konyha

Kamara

Pincze

Fa-kamara
Kocsira
szin
Istálló
lovak
számára
a) Az ország Nádora számára 50 6 10 3 6 12 40
b) Az Országbirája s kir.
személynök számára

20

2

2

1

2

4

8
c) Az országgyülés minden egyéb
tagjainak különbség nélkül

4

1

-

-

1

-

-
Az udvari személyzet, és a jelen nem lévők követei számára megkivántató szállások szerzése magán-alku utjára hagyatván.

14. § A főrendi Tábla azon tagjai, kik a fentebbi pontok szerint országgyülési szállást nyerni kivánnak, tartoznak az iránt az országgyülésnek megnyitása előtt 3 héttel a kir. főlovászmestert levél által értesíteni, ki által számukra az illető hatóság befolyása által szállás rendeltetvén, az attól járó bért, ha meg nem jelennek is, tartoznak fizetni. Ha pedig a kir. főlovászmestert, a meghatározott időben nem értesítik, részökre országgyülési szállás nem fog rendeltetni.

15. § Az országgyülési szállás bérfizetésének nemteljesitéséből, vagy a szállásokban okozott kártételekből eredő keresetek, járulékaikkal együtt a 8-ik §-ban megállapított biróság előtt sommás szóbeli per utján megvehetők.

16. § Mind az, ki az országgyülési szállást, a kir. főlovászmesternek az illető helybeli hatóság befolyásával tett rendelete ellen letartóztatja; vagy az által, kit illet, nem engedi elfoglalni; mint ellenszegülő az illető helybeli hatóság eleibe idéztetvén, ellenszegüléseért, a netalán okozott kár, és költségek megtéritésén felül rövid uton a biráskodó hatóság pénztára javára esendő 200 frt. fizetésre büntettetik, és mind ezen itélet, mind a rendelet, mellynek ellene szegült, hatalomkarral is végrehajtatik.

17. § Ezeken kivül a kir. főlovászmesternek törvényes hatósága és kötelességei az országgyülési szállásokra nézve az illető helybeli hatóságok befolyása mellett a fentebbi 10-ik § értelmében, ugy szinte az országgyülés testülethez tartozó tagok bántalmatlansága iránt törvényes rendelkezések továbbá is fentartatnak.


  Vissza az oldal tetejére