1844. évi törvénycikkek

Befejezés

Mi tehát kegyesen meghallgatván, és kegyelmesen elfogadván említett hiveinknek, fennevezett Magyarországunk és a hozzá kapcsolt Részek egyházi Főrendeinek, Zászlósainak, Országnagyainak, s Nemeseinek, az Uraknak, úgy egyéb Karok s Rendeknek alázatos könyörgését, és esedezését, mindazon felhivott, Nekünk fenérintett módon benyujtott törvénycikkelyeket ezen Levelünkbe szóról szóra beiktatni és beiratni rendeltük, s azokat, és összesen s egyenkint az azokban foglaltakat helyeseknek, kedveseknek, és elfogadottaknak vallván, hozzájok királyi megegyezésünket és jóváhagyásunkat adtuk, és azokat királyi hatalmunknál fogva elfogadtuk, helybenhagytuk, helyeslettük, és megerősíttetük; biztosítván az előlemlített hű Karokat és Rendeket a felől: hogy minden a fenbeiktatott törvénycikkelyekben foglaltakat, mind Min magunk megtartjuk, mind pedig minden más hiveink által megtartatjuk, miként is azokat jelen levelünk ereje s tanusága szerint elfogadjuk, helybenhagyjuk, helyeseljük és megerősítjük. Költ a mi valóban kedvelt hivünk Tekintetes és Nagyságos székhelyi gróf Majláth Antal sz. István apostoli király jeles Rende nagykeresztese, kamarásunk, valóságos belső titkos Tanácsosunk, Magyarországi Fő-Asztalnok Mesterünk, Zemplén Vármegyei Főispán, Magyarországon Udvarunk egyszersmind az említett sz. István apostoli Király jeles Rende Kanczellárja kezei által, Birodalmi Fővárosunkban Bécsben, Szent-Andráshó tizenkettedik napján, az urnak ezer nyolczszáz negyven negyedik, - Magyar, Cseh s a t. országi Uralkodásunknak pedig tizedik évében. Isten Szentegyházait, főtisztelendő, tisztelendő, s tisztelt Atyák a Krisztusban: Méltóságos Kopácsy József Herczeg-Primás, Esztergami; Felső-Eőri Pyrker János László Egri Főegyházak Érsekei (az egyházilag egyesült Kalocsai és Bácsi Érseki szék üresen lévén); - Fogarasföldi örökös gróf Nádasdy Ferencz Váczi; Bélik József Szepesi; Tusnádi Kovács Miklós Erdélyi; Hám János Szathmári; Nagy-Kéri Scitovszky János Pécsi; Palugyai és Bodafalvi Palugyai Imre Nyitrai; Barlabasseveczi Osegovich I mre Zengi és Modrussi vagyis Korbaviai; Smicziklász Gábor Kőrösi egyesült görög szertartású; Krivinai Lonovics József Csanádi; Kukovich József Bosnai vagyis Diakovári és Szerémi; Szalai Báró Barkóczy László Székes-Fejérvári; Popovits Vazul Munkácsi egyesült görög szertartású; Várallyai Haulik György Zágrábi; Sztankovits János Győri; Ocskai Ocskay Antal Kassai; Vásonkeöi gróf Zichi Domokos Veszprémi; Erdélyi Vazul Nagyváradi, és Gaganecz József Eperjesi egyesült görög; Bezdedi és Kis-Bákai Báró Bémer László Nagy-Váradi deák szertartású; Balassa Gábor Szombathelyi; Kis-Aponyi Bartakovits Béla Rosnyai; Dezseri Rudnyánszky József Beszterczei - Schrott József egyházilag egyesült Nándor Fejérvári, Szendrei, és Miskolczi Márton Tinnini felszentelt; Rajner Károly Vovadrai; Nádasdi Tersztyánszky Imre Fárai; Hábel Ferencz Dulmi; Matizovich János Rosonai; Sailer György Bosoni; Karner Antal Báczi; Sághy Mihály Novi; - Csebi Pogány Béla Drivesti; Külley János Prisztini Egyházak választott Püspökei szerencsésen kormányozván; - többször említett Magyarországunk főispánságait és tisztségeit pedig fenséges József Ausztriai Főherczeg Úr, Magyarországunk Nádorispánja és kir. Helytartónk; továbbá tekintetes és nagyságos Székhelyi Majláth György, országbiránk; Hallerkeöi gróf Haller Ferencz, Horvát, Dalmát, és Tót Országaink bánja; Buzini gróf Keglevich Gábor tárnok; fogarasföldi örökös gróf Nádasdy Mihály, főkamarás; Revisnyei gróf Reviczky Ádám, fő-udvari; vásonykeöi gróf Zichy Ferencz, fő-ajtónálló; német-ujvári örökös gróf Battyányi Imre, fő-lovász, előbb említett székhelyi gróf Majláth Antal, főasztalnok; buzini gróf Keglevich János, fő-pohárnokmestereink; hajnácskeöi gróf Vécsey Ágoston magyar nemes testőrző seregünk kapitánya; erdődi gróf Pálffy Károly Posonyi gróf és más többek számosan viselvén.


  Vissza az oldal tetejére