1847. évi erdélyi XXI. törvénycikk

a katona ujonczok állitása módjáról, és szolgálatuk idejéről

A Karok és Rendek előtt időről időre kimutatandó szükséghez képest, az erdélyi két gyalog és egy lovas ezredbeli hiánynak pótlására mindig országyülésen ajánlandó katona ujonczoknak állitása módjára és szolgálatuk idejére nézve következő szabályok állittatnak meg:

1. A katona ujonczok szolgálat ideje nyolcz év, melynek elteltével mindnyájan végkép elbocsátandók. Kivétetnek azok, kik az utasitás 16-ik pontja szerint, szolgálatuk két évi meghosszabbitásával büntettetnének, kiknek szolgálatuk ideje tiz év leszen, nemkülönben azok, kik netalán elkövetett vétségeikért kiszabott büntetésüket még ki nem állották volna. Az ezredekbőli elbocsáttatásuk alkalmával mindnyájan illendő ruhával és elegendő utiköltséggel ellátva szállitandók haza.

2. Ha a beállitottak valamelyikének gazdasága folytatása kivánná, a szegődségi határidő letelte előtt is a katonáskodási köteleztetés alól a nélkül fölmentendő, hogy tőle a katonai öltözet ára követeltethessék, s valamint ezen, ugy más okból is származott hiányok pótlását kivánni nem lehet.

3. A katona ujonczok nem időszakonként, hanem ugyanazon egy, s tehető legrövidebb idő alatt, és pedig az 1751-ik évi 5-ik törvénycikk e részbeni módositásával, mindenütt sorsvonás utján állitandók.

4. Az ujonczok bevételében ne a test alakjára, hanem alkotására legyen tekintet oly móddal, hogy öt láb magasságu ujoncz is, ha különben egészséges testü és izmos, ugy a katonai terhek viselésére alkalmas, elfogadandó.

5. Az összeiró, sorsvonató, valamint a besorozó biztosok, tisztek és orvosok magukat mindenekben ezen országgyülés által megállitott utasitáshoz szabják, s mind a polgári, mind a katonai hatóságok eljárásaikat a szerint tegyék: a katonai szolgálatra különben alkalmas ujonczok, habár kisebb testi fogyatkozásaik lennének is, elfogadandók.

6. Ezen országgyülés által megállitott utasitásnál fogva a sorsvonás alóli kivétel, ujonczok kiállitása módja, a sorsvonás alá tartozóknak maguk helyett másnak - jelen törvénycikknél fogva megengedett helyettesithetése és a kóborlók iránt tett rendszabályok megtartandók.

7. Az országgyülésileg, megajánlott ujonczok kiállitása kezdetetől fogva a kiállitás bevégzéséig a toborzások szünjenek meg; jelen törvénycikk hozatalától fogva az ujonczállitás bevégzéséig, a sorsvonás alá tartozó személyek közül az ezredekhez önkényt beállók pedig az illető törvényhatóságra rótt ujonczok számába tudassanak.

8. Azon katona ujonczok, kik szolgálatuk ideje alatt és ezen szolgálatban rokkant állapotra jutottak, Ő felsége kegyelméből holtig nyugpénzzel ellátandók; a szegődségi határidőt pedig hiven és becsülettel kiszolgált katonák, három éven át a fejadótól és közterhektől mentesitendők.

9. A besorozott ujonczok állapotját, állomásaik hollétét és katonái szolgálatuk hányadik évének betöltését kijelölendő kimutatások illető ezredek által a főhadvezérség utján, évenkint a királyi főkormánynyal közöltessenek, melyek a királyi főkormány által illető törvényhatóságoknak kihirdetés végett átküldendők; egyébiránt a királyi főkormány az országgyülésileg megajánlott katona ujonczoknak egy országgyüléstől a másikig miként lett kiállitásuk folyamáról, a karokat és rendeket időközben is mindig tiszta tudomásban tartandja,

10. Hogy az ujonczok honnhagyott vagyonára, ha csak arról maguk nem rendelkeznének, illendő gond legyen, javaik köztisztviselő által, még pedig a megyék, székely székek és magyar vidékekben, a földesurak közbejöttével azonnal irassanak össze, és a polgári árvai hatóság felügyelete alatt ingyen tartassanak; valamint a katonai szolgálat alatt elhalálozottaknak szerzeményeik véghagyományosaiknak vagy örököseiknek épségben adassanak ki.

11. Az állandó katona ujonczok csak erdélyi ezredeknél szolgáljanak, őket nem erdélyi ezredekhez áttenni semmi szin alatt nem lehet, kivévén a pattantyus - föld alatti sanczár - hidverő - s más oly katonai testületek, melyek az összes birodalom hadtestéből szoktak alkottatni.

Végre a katona ujonczoknak a külön törvényhatóságokrai kiosztása a karok és rendek által elhatározandó kulcs szerint ugyancsak a karok és rendek által fog véghez vitetni.


  Vissza az oldal tetejére