1847. évi erdélyi XXIII. törvénycikk

melynél fogva St.-Quentin Bigot Ferencz Lajos gróf, Harting Ferencz és Stahel Károly honosittatnak

A karok és rendek tekintetbe vevén mind St.-Quentin Bigot Ferencz gróf, Szent-Anna orosz rend második osztálya, és Szent-Lajos franczia hadi jeles rend lovagja, ő császári királyi apostoli felsége tábornagyi helytartója, mind Hárting Ferencz, ő császári apostoli királyi felsége tábornagyi őrmestere és az álladalmi tanács előadója, mind végre Stahel Károly, Szent-Anna orosz és Szent-Szaniszló jeles rendek második osztályának lovagja, és ő császári apostoli királyi felsége tábornagyi őrmestere által, Ő felségének és idvezült elődeinek különböző táborozások alkalmával, több évek folyama alatt tett folytonos szolgálataikat és különböző alkalmakkor e nagyfejedelemségbeni folytonos szolgálataikkal szerzett érdemeiket, őket, ugymint: St. Quentin Bigot Ferencz Lajos grófot, Hárting Ferenczet és Stahel Károlyt s mindkét nembeli törvényes örököseiket és utódaikat, Ő felsége legkegyelmesebb megegyezésével a szokott eskünek a karok és rendek előtti letétele mellett, e nagyfejedelemség honfiai s polgártársaik sorába, dij nélkül befogadják remélvén, miszerint ők e honnak háládatos és hasznos polgárai, törvényeinek hű védői s fentartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére