1847. évi erdélyi XXVI. törvénycikk

gróf Hardegg Ignácz honfiusittatik

Az ország rendei, gróf Hardegg-Glatz Ignácznak, az aranygyapjas rend lovagjának s Leopold császár jeles rendje nagy, Mária Terézia katonai rendje közép keresztesének, ugy több külföldi jeles rendek tulajdonosának, ő császári apostoli királyi felsége valóságos belső titkos tanácsosának és kamarásának, az udvari főhadi tanács elnökének, lovassági tábornoknak és egy vasasezred tulajdonosának, ki igen régi családból vevén származását, katonai erényei s vitéz tettei által, a trón és haza oltalmára nevezetes szolgálatokat tett, gyakori és különböző táborozási alkalmakkal szerzett érdemeit fontolóra vevén, ugy azon dicsérendő tulajdonait is, melyek által mint ezen nagyfejedelemségnek nem régen volt főhadi vezére, e hon fiainak szeretetét megnyerni tudta, teljesleg méltányolván, érdemei tettleges elismeréseül, nevezett gróf Hardegg-Glatz Ignáczot, s mindkét nemen lévő s egyenes ágon leszármazó minden örököseit s utódait, ő császári királyi felsége kegyelmes megegyeztével, ezen erdélyországi nagyfejedelemség honfiai, s magok véreik és polgártársaik száma közé, a szokott eskü letétele mellett, dij nélkül befogadják, azon erős reményben, hogy mind ő, mind maradéki e hon jó és hasznos polgárai, a törvényeknek hiv védői és megtartói leendenek.


  Vissza az oldal tetejére