1847. évi erdélyi XXVIII. törvénycikk

gróf Bombelles Henrik honfiusittatik

Az ország rendei, azon gyöngéd szeretettel teljes vonzalomnak, melylyel a most dicsően uralkodó legjobb fejedelemnek szentséges személye, ugy ő császári s apostoli királyi felségéhez vérség által kapcsoltaknak, igen becses személyeik iránt is viseltetnek, uj bizonyitványát adandók, gróf Bombelles Henriket, ő császári s apostoli királyi felségének valóságos belső titkos tanácsosát és kamarását, több külföldi jeles rendek vitézét, kire császári királyi főherczeg Ferencz Károly ő fensége fiai nevelésének és tanitásának főfelügyelete bizatott, tekintetbe vévén kitünő elmetehetségeit és az uralkodó háznak, s ezáltal ezen nagyfejedelemségnek is tett szolgálatait, érdemei elismeréseül, mind őtet, mind pedig egyenes ágon leszármazó mindkét nemen lévő, minden örököseit s utódait, ő császári királyi felsége kegyelmes megegyeztével, ezen nagyfejedelemség honfiai s magok véreik s polgártársaik száma közé, a szokott eskü letétele mellett, dij nélkül befogadják, remélvén, hogy e hon jó és hasznos polgárai, s a törvények éber őrei leendenek.


  Vissza az oldal tetejére