1848. évi erdélyi VI. törvénycikk

az urbéri viszonyok elenyésztetésének testületek irányábani következéséről és a IV. törvénycikkely rendelkezése alá foglalt dézsmákon kivüli egyéb dézsmákról * 

1. § Azon igényeknek, melyek az urbériségeken eddig feküdtek, és a IV-dik törvénycikkely által testületek irányában is teljesleg megszüntetett uri szolgálat, dézma és pénzbeli fizetések, úgy a testületek birtokába akár örökös szerződés, akár királyi adomány által jutott s szintén eltörlött fiscusi dézmák fejébeni kárpótlék iránt, testületeket illetően fenforoghatnak, - legközelebbi közös törvényhozás általi elintéztetése végett, a ministerium törvényjavaslatot fog az I-ső törvénycikkely 2-ik §-ához képest előterjeszteni; mely alkalommal a szász nemzet törvényszerü igényeire is tekintet leend.

2. § Minden dézma, melylyel akárki is mint tulajdonjoggal birt helyén feküdt járandósággal eddig tartozott, átalán és minden különbség nélkül eltöröltetik.

3. § Az előbbi § rendszabályából önként következően, megszüntettetik azon confirmationis taxa és census cathedraticus, mely azon lelkészek által, kik eddig a szász törvényhatóságokban a dézmákban részesültek, - fizettetett, megszüntettetik a principis legatum név alatt ismeretes hagyományozási kötelezettség; és megszüntettetik általán minden olyan teherviselés, mely eddig akár testület, akár egyén részéről a dézmaszedés fejében teljesittetett.

4. § A szász törvényhatóságokbeli lelkészek, minthogy e telőfélbeli évre a census cathedraticust már nagyrészint megfizették, ez évi szolgálataiknak ellenben még eddig szinte semmi jutalmát sem vették, - egy általános rögtönös rendezési lehetetlenséget is tekintetbe vevén, - nem ugyan dézmajárandóság czime alatt - mely örökre el van törölve, - hanem mint e folyó évre illő papibért venni fogják az idén saját vallásokbeli hallgatóiktól mindazt, a mit eddigelé csupán azoktól kaptak.

5. § Az előbbi § rendszabálya szász törvényhatóságokbeli némely lelkészek jövedelmét aránytalanul megröviditvén, hogy ezen szász lelkészek szintugy, valamint a dézmák általános eltörlése nyomán életmódjuk szükséges mennyiségétől elesett minden más egyházszemélyek is illő képe nélkül ez évben se maradjanak, a felől a ministerium (addig is míg a közös törvényhozás a magyarországi folyó 1848:XXII. törvénycikk 3. §-a nyomán intézkedhetnék), az illető hatóságok közvetitésével haladéktalanul rendelkezendik: valamint arról is: hogy a szebeni árva- és lelenczház növendékeinek mellőzhetlen szükségei, mennyiben azok más fönmaradó kutfőkből ki nem telnének, az álladalom által pótoltassanak.

6. § Mennyiben fiscusi dézma magán családok birtokába akár örökös szerződés, akár királyi adomány által jutott, a tulajdonos magán családoknak a közálladalom által leendő kármentesitése biztosittatván, ezen kármentesités iránt Ő Felsége magyar ministeriuma által a legközelebbi országgyűlés elébe részletes törvényjavaslatot fog előterjeszteni.


  Vissza az oldal tetejére