1848. évi XI. törvénycikk

azon ügyekről, mellyek eddig a földesúri hatóságok által intéztettek

A IX-ik törvénycikk 4-ik §-a által a földesúri törvényhatóság mind polgári mind büntető tekintetben megszüntetve levén, azon ügyekre nézve, mellyek eddig a földesúri hatóság által intéztettek el, rendeltetik:

1. § Azon sommás szóbeli és mezei-rendőrségi perek, mellyek eddig a földesúri hatóság által itéltettek, a IX-ik törvénycikk 4. §-a rendeletéhez képest, ezután a szolgabirák által levén itélendők, a megyék, ha és a mennyiben a szolgabirák a jelenlegi számban elegendők nem lennének, a szükséghez képest a ministerium beleegyezésével azoknak, illetőleg az esküdteknek számát szaporíthatják.

2. § Olly perek, mellyek eddig az első birósági hatósággal ellátott rendezett tanács által az úriszékekre vitettek feljebb: ezután egyenesen a megyei törvényszékre fognak feljebbvitetni.

3. § Olly helységekre nézve, mellyek rendezett első birósági hatóságu tanácscsal ellátva nincsenek, a megyék a szükséghez képest több törvényszékeket, mint első biróságokat, alakíthatnak, mellyeken az alispán akadályozása esetében elnököt a törvényszék tagjai önsoraikból választatnak; ezen törvényszékektől felebbvitel szinte a királyi és illetőleg báni táblára történend.

4. § A büntető hatóság a IX-ik törvénycikk 4. §-ának rendelete szerint az úri hatóság megszüntével szinte a törvényszékekre levén ruházva, az uradalmak, az ezen hatóság gyakorlatára szükséges épületeket és készülékeket ideiglenesen a megyéknek általengedni kötelesek.

5. § Az árvai és birói számadások a megyei számvevőszékek által megvizsgálandók, mellyek ezennel törvényszéki hatósággal ruháztatnak föl; feljebbvitel ez esetben is a királyi s illetőleg báni táblához történik; a megyék a hivatalnokok számát e tekintetben, mennyire szükséges, a ministerium beleegyezésével szaporíthatják, s átalában részletes intézkedéseket hozhatnak a megyei árvák dolgának milly alakbani kezelése iránt.


  Vissza az oldal tetejére