1848. évi XXIV. törvénycikk

a községi választásokra nézve

1. § A szabad királyi városokról ideiglenesen rendelkező XXIII. törvénycikk, mennyiben a választásokról, választókról, és képviselőkről szól, a szepesi XVI városokra, és azon községekre is kiterjesztetik, mellyek első birósági hatósággal ellátott rendezett tanácscsal vagy már birnak, vagy ennekutána fognak a megyék meghallgatása mellett a ministerium javaslatára Ő Felsége, illetőleg a királyi helytartó által felruháztatni.

2. § A rendezett első birósági hatóságu községeknek közigazgatási állása, a törvény további rendeleteig, jelen állapotában megtartatik.

3. § Az első birósági hatóságu rendezett tanácscsal el nem látott községekben, az előljárók választása iránt ideiglenesen a megyék fognak intézkedni.


  Vissza az oldal tetejére