1848. évi XXV. törvénycikk

a Jász-Kun kerületekről

Ideiglenesen, míg a törvény a Jász-Kún kerület belszerkezetéről, részletesen intézkednék, a kerületi tisztviselők és közgyülési képviselők választására nézve következők rendeltetnek:

1. § A kerületi tisztviselőket ugyanazok választják: kik az országgyülési követeket fogják az V-ik törvénycikk szerint választani.

2. § A központi képviselőket a községi választók választandják, egyedül a községi képviselők közül.

3. § Közgyülési képviselő, minden jász-kun község részéről 4 választatik.

4. § A kerületi tisztviselők kijelelés mellett, a kerületi képviselőtestület tagjai kijelelés nélkül, választatnak.

5. § A kijelelendők névsorának elkészítése végett a tisztujítást megelőző közgyülés által hat tagból álló küldöttség fog választatni, melly a nádori főkapitánnyal szótöbbség szerint intézkedendik.

6. § Az ezen törvény kihirdetése után azonnal a nádori főkapitány az eddigi szokott alakban közgyülést hirdet, és a közgyülés által küldöttségek fognak neveztetni, a kerületi választók összeirása végett, továbbá intézkedés tétetik a községi választóknak ugyanezek által leendő összeirása, a községbeli előljárók és képviselők megválasztása, ugyszinte a kerületi képviselőtestület megválasztása iránt.

7. § Miután minden községekben a helybeli választások, és a kerületi képviselő testület tagjainak választása megtörtént, a nádori főkapitány eziránt értesülvén, kerületi tisztujitó széket, és ezt megelőzőleg közgyülést hirdet, melly közgyülésre a jelen törvény szerint megválasztott kerületi képviselőtestület tagjai is meghivandók.

8. § E közgyülésben a tisztujitás tartása tekintetéből szükséges intézkedések megtétetnek; a szavazatok összeszedésére küldöttség választatik; az eddigi tisztviselők pedig hivatalaikról lemondván, a tisztujítás idejére csendbiztost, tiszti ügyészt és jegyzőt, a nádori főkapitány helyettesít.

9. § Mind a képviselők, mind a tisztviselők választására a szavazás titkosan történik.

A közgyülésekről

10. § A közgyüléseknek elnöke a nádori főkapitány, ennek akadályozása esetében az alkapitány, - tagjai a kerületi tisztviselők, és kerületi képviselők, ezeken kivül minden külön községből a főbiró és főjegyző, személyenkinti egyes szavazattal.

11. § A közgyülés ülései nyilvánosak.

12. § A csendet fentartani az elnök kötelessége, és ennek rendelkezése alatt, a nemzeti őrsereg vigyáz fel.

13. § Közgyülés tartatik minden évnegyedben egyszer; tartathatik gyakrabban is a körülményekhez képest, ha vagy maga a közgyülés előre megrendeli, vagy az elnök-kapitány szükségesnek látja.

A közigazgatásról

14. § Mig a törvény a közigazgatás alakításáról részletesen intézkedend, a közigazgatás formái és módja azon változásokon kivül, mellyek a jelen törvénynél fogva szükségesek, az eddigi gyakorlat szerint meghagyatik.

15. § A redemptioból eredő magánjogi viszonyok, és haszonvételek, a törvény további rendeleteig ezennel világosan fentartatnak. * 


  Vissza az oldal tetejére