1848. évi XXVI. törvénycikk

a Hajdu kerületről

Ideiglenesen, mig a törvény a Hajdu kerület belszerkezetéről, részletesen intézkednék, a kerületi tisztviselők és közgyülési képviselők választására nézve következők rendeltetnek:

1. § A kerületi tisztviselőket ugyanazok választják, kik az országgyülési követeket fogják az V-ik törvénycikk szerint választani.

2. § A kerületi tisztviselők kijelelés mellett, a városi képviselői testület tagjai pedig kijelelés nélkül választatnak.

3. § A kijelelendők névsorának elkészítése végett a tisztujítást megelőző közgyülés által 6 tagból álló választmány fog választatni, melly a főkapitánnyal szótöbbség szerint intézkedend.

4. § Az ezen törvény kihirdetése után azonnal a főkapitány az eddigi szokott alakban közgyülést hirdet, és a közgyülés által küldöttségek fognak neveztetni, a kerületi választók összeirása végett; továbbá intézkedés tétetik a városi választóknak ugyanezek által leendő összeirása, a városi tisztviselők és képviselők megválasztása iránt.

5. § Miután minden városokban a helybeli tisztviselők és a képviselő testület tagjainak választása megtörtént: a főkapitány ez iránt értesülvén, kerületi tisztujitó széket, és ezt megelőzőleg közgyülést hirdet, melly közgyülésre a jelen törvény szerint megválasztott városi helybeli képviselő testület tagjai is meghivandók.

6. § E közgyülésben a tisztujitás tartása tekintetéből szükséges intézkedések megtétetnek, a szavazatok összeszedésére küldöttség választatik, az eddigi tisztviselők pedig hivatalaikról lemondván, a tisztujítás idejére csendbiztost, tiszti ügyészt és jegyzőt a főkapitány helyettesit.

7. § Mind a képviselők, mind a tisztviselők választására a szavazás titkosan történik.

A közgyülésekről

8. § A közgyüléseknek elnöke a főkapitány, ennek akadályozása esetében az alkapitány, tagjai a kerületi tisztviselők, és városi képviselők, ezeken kivül minden külön városokból a főhadnagy és főjegyző, személyenkinti egyes szavazattal.

9. § A közgyülés ülései nyilvánosak.

10. § A csendet fentartani az elnök kötelessége, s ennek rendelkezése alatt a nemzeti őrsereg vigyáz fel.

11. § Közgyülés tartatik minden évnegyedben egyszer; tartathatik gyakrabban is a körülményekhez képest, ha vagy maga a közgyülés előre megrendeli, vagy az elnökkapitány szükségesnek látja.

A közigazgatásról

12. § Mig a törvény a közigazgatás alakításáról részletesen intézkedend, a közigazgatás formái és módja azon változásokon kivül, mellyek a jelen törvénynél fogva szükségesek, az eddigi gyakorlat szerint meghagyatik.

13. § Az adományból eredő magánjogi viszonyok és haszonvételek a törvény további rendeleteig ezennel világosan fentartatnak. * 

14. § A Hajdu kerületben jelenleg működő királyi biztosság, és egyéb a Hajdu kerület belszerkezetére, illetőleg a Hajdu kerületi lakosok közötti személyes álladalmi viszonyokra vonatkozó eddig kibocsátott, s e törvénnyel ellenkező kormányrendeletek ezennel megszüntetnek.


  Vissza az oldal tetejére