1848. évi XXVIII. törvénycikk

a nádori méltósághoz kötött hivatalokról

Cs. kir. Főherczeg István nádor, mint Ő Felségének az ország távollétébeni teljhatalmu kir. helytartója, személyének sérthetetlensége s helytartóilag gyakorlott legfelsőbb jogai mellett a felelős ministeriumnak törvény értelmében alárendelt hivatalokat nem viselhetvén. Ő cs. kir. Főherczegsége ugy a Pest Pilis és Zsólt *  törvényesen egyesült megyék örökös főispánsága, *  mint a jász-kunok grófsága gyakorlatáról, Ő Felségének az országbóli távolléte idejére lemond, s ennek következtében ezen időre rendeltetik:

1. § Pest, Pilis és Zsólt *  törvényesen egyesült vármegyék főispánságát ezen hivatalnak helytartója viseli, ki is a többi főispánságokra nézve törvényesített kinevezési viszonyba helyheztetik, s hivatala a többi főispánságokkal egyenlő rangra emeltetvén, neki az országgyülésen a főrendi táblánál ülési és szavazati joga leend. * 

2. § A Jász-Kun kerületek nádori főkapitánysága főispáni rangra s méltóságra emeltetik, s ezen kerületekre nézve Ő Felsége a nádor királyi helytartó, törvényes jogait, az illető felelős ministerium utján gyakorlandja.

3. § A Jász-Kun kerületek által a nádornak fizetni szokott tiszteletdíj, eddigi állapotában továbbá is fentartatik.


  Vissza az oldal tetejére