1848. évi törvénycikk

Befejezés

Mi tehát kegyesen meghallgatván és kegyelmesen elfogadván említett híveinknek, fennevezett Magyarországunk és a hozzákapcsolt részek egyházi főrendeinek, zászlósainak, országnagyainak s nemeseinek az uraknak, ugy egyéb Karoknak és Rendeknek alázatos könyörgését és esedezését, mindazon felhívott, Nekünk fenérintetett módon benyujtott törvénycikkelyeket ezen levelünkbe szórul szóra beigtatni és beiratni rendeltük, s azokat, és összesen s egyenként, az azokban foglaltakat helyeseknek, kedveseknek, és elfogadottaknak vallván, hozzájok királyi megegyezésüket és jóváhagyásunkat adtuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva elfogadtuk, helybenhagytuk, helyeslettük és megerősítettük; biztosítván az előemlített hű Karokat és Rendeket a felől, hogy minden a fenbeiktatott törvénycikkelyekben foglaltakat mind Minmagunk megtartjuk, mind pedig minden más híveink által megtartatjuk, miként is azokat jelen levelünk ereje s tanusága szerint elfogadjuk, helybenhagyjuk, helyeseljük és megerősítjük.

Kelt a Mi őszintén kedvelt hívünk tekintetes és nagyságos németujvári gróf Batthyány Lajos magyarországi ministerelnökünk kezéből szabad királyi Pozson városunkban Szentgyörgyhó tizenegyedik napján az ur ezer nyolcszáz negyven nyolczadik esztendejében, magyar, cseh stb. országi uralkodásunk tizennegyedik évében. Isten szentegyházait a Krisztusban, főtisztelendő, tisztelendő és tisztes atyák: tekintetes és nagyságos fogarasföldi örökös gróf Nádasdy Ferencz kalocsai főegyház érseke (az esztergomi és egri érsekszékek üresek levén); - tusnádi Kovács Miklós erdélyi; - Hám János szatmári; - nagykéri Scitovszky János pécsi; - palugyai és bodafalvi Palugyai Imre nyitrai; - barlabasseveczi Ossegovich Imre zengi és modrusi, vagyis korbói; - Smicziklász Gábor Körösi egyesült görög szertartásu; - krivinai Lonovics József csanádi; - Kukovich József bosznai vagyis diakovári és szerémi; - Popovics Vazul munkácsi egyesült görög szertartásu; - váralljai Haulik György zágrábi; - ocskai Ocskay Antal kassai; - vásonkői gróf Zichi Domonkos veszprémi; - Erdélyi Vazul nagyváradi és Gaganecz József, eperjesi egyesült görög; - bezdédi és kisbákai báró Bémer László nagyváradi deák szerartásu; Balassa Gábor szombathelyi; - kisapponyi Bartakovics Béla rozsnyai; dezseri Rudnyánsky József beszterczei (a váczi, szepesi, székesfejérvári és győri püspöki székek üresek levén) - Schrott József egyházilag egyesült nándorfehérvári és végszendrei; Miskolczy Márton knini felszentelt; Karner Antal báczi; - sági Sághy Mihály novi egyházak választott püspökei szerencsésen kormányozván, többször emlitett Magyarországunk főispánságait és tisztségeit pedig: fenséges István ausztriai főherczeg ur, Magyarországunk nádor-ispánja és királyi helytartónk, tekintetes és nagyságos székhelyi Majláth György országbiránk, buzimi báró Jellachich József, Dalmát-, Horvát-, és Tótországaink bánja, - buzini gróf Keglevich Gábor főtárnok, - vásonkői gróf Zichy Ferencz főajtónálló, - németujvári örökös gróf Batthyány Imre főlovász, - székhelyi gróf Majláth Antal főasztalnok, - buzini gróf Keglevich János főudvari mestereink; - hajnácskői gróf Vécsey Auguszt magyar nemes testőrző seregünk kapitánya; szigeti Szerencsy István főpohárnok; - fogarasföldi örökösgróf Nádasdy Ferencz főkamarásmestereink; - erdődi gróf Pálffy Károly pozsoni gróf és más többek számosan viselvén.


  Vissza az oldal tetejére