1849. évi IX. törvénycikk

a zsidókról * 

1. § A hazának polgárai közt vallásbeli különbség, jog és kötelesség tekintetében különbséget nem tevén, ezen elv szerint kijelentetik, mikép a magyar álladalom határain belől született, vagy törvényesen megtelepedett mózes vallású lakos, mind azon politikai s polgári jogokkal bír, mellyekkel, annak bármelly hitű lakosai bírnak.

2. § A törvényes telepedésnek feltételei, ideiglenesen, rendeletnél fogva a kormány által fognak meghatároztatni.

3. § Keresztény és mózes vallású közt kötendő házasság, polgári következményeire nézve, érvényesnek nyilváníttatik.

Az illy házasság polgári hatóság előtt köttetik, mellynek módja, ideiglenesen, rendelet által fog meghatároztatni.

4. § Egyszersmind a belügyministernek meghagyatik:

a) A mózes vallásúak papjaiból és népválasztottjaiból hívjon össze egy gyülekezetet, részint hogy hitágazataikat nyilvánítsák s illetőleg reformálják, részint hogy jövendő egyházi szerkezetőkre nézve, a kor kívánataival megegyező javításokat tegyenek.

b) E törvény foganatosítása azon utasítással tétetik kötelességébe, hogy alkalmas szabályok által, a mózes vallásúak a kézi mesterségek és a földmívelés gyakorlására vezéreltessenek.

Melly törvény a nemzet nevében általam ezennel kihirdettetvén, rendelem és parancsolom, hogy annak engedelmeskedni, azt megtartani és illetőleg megtartatni mindenki kötelességének ismerje.

Egyszersmind pedig annak végrehajtásával a belügyminister megbizatván.


  Vissza az oldal tetejére