1867. évi I. törvénycikk

Fölséges I. Ferencz József úr Magyarország és Társországai királyává avattatik és koronáztatik

Miután dicsőségesen uralkodott Fölséges I. Ferdinánd úr, ausztriai Császár, Magyarországnak e néven V. Királya az uralkodásról ünnepélyesen lemondott; miután továbbá Fönséges császári királyi Főherczeg Ferencz Károly úr, kit az örökösödés rende szerint illetett volna a trónöröklés, erről lett lemondását hasonló ünnepélyességgel nyilvánitotta * ; s ezek folytán I. Ferencz József úr Ő Felsége, mint a most tisztelt édes-atyjának első szülöttje, és az 1723-ik évi I. és II. törvénycikk által megállapított örökösödési rend szerint Magyarországban és társországaiban törvényesen jogosult örökös tettleg át is vette az uralkodást: az ország hű főrendei és képviselői szemük előtt tartván a fönemlített törvénycikkek tartalmát, hódolati köteles hűségüknél fogva, legkegyelmesebb Urokat a következő törvénycikkben foglalt kegyelmes hitlevele kiadása, s alább szintén beigtatott koronázási esküje letétele mellett a mindenható Isten segitségül hivásával egyhangu örömnyilvánitások, s őszinte üdvözlések között Magyarország Apostoli szent koronájával ünnepélyes szertartás szerint megkoronázták.


  Vissza az oldal tetejére