1867. évi III. törvénycikk

Ő császári s apostoli királyi Felségének V. Ferdinándnak a trónról, és fönséges császári királyi főherczeg Ferencz Károlynak a trónöröklésről még 1848-ik évben történt lemondásaikról

1. § Ő császári s apostoli királyi Felsége V. Ferdinánd 1848-ik évi deczember hava 2-ik napján a trónról, - fönséges császári királyi főherczeg Ferencz Károly pedig ugyanakkor a trónöröklésről, - mely Ő császári s apostoli királyi Felsége V. Ferdinánd után az 1723-dik évi I. és II. tc. értelmébe Őt illette volna, lemondván; e két lemondás az ország részéről utólagosan beczikkelyeztetik.

2. § Minthogy azonban az erre vonatkozó lemondási okiratok, melyek az 1861-dik évi országgyülés elé terjesztettek, átalánosságban és csak az auszriai császárságról, s az ehhez tartozó országokról szólnak; Magyarország pedig mint saját alkotmányánál fogva önálló ország, azokban külön megemlitve nincsen; - minthogy továbbá azon okiratok az országgyüléssel tárgyalás, elfogadás és törvénybe igtatás végett annak idejében nem is közöltettek: az országgyülés ünnepélyes óvást tesz ezennel minden ebből Magyarország önállására és függetlenségére nézve vonható káros következtetések ellen.

3. § Egyszersmind pedig az ország jogai biztositása tekintetéből jövőre nézve megállapittatik, hogy minden ezentúl bekövetkezhető trónlemondás Magyarország külön értesítése mellett, s alkotmányos hozzájárulásával történjék.


  Vissza az oldal tetejére