1867. évi IX. törvénycikk

a magyar ezredek kiegészitésére szükségelt ujonczok megajánlásáról

A magyar felelős ministeriumnak Ő Felsége nevében tett előadására az országgyülés, miután az eddigi törvényes dolgok szerint a küldolgok fenforgó körülményeiről és a magyar ezredek állapotáról a ministerium által értesittetett, meggyőződve az ujonczok halaszthatatlan kiállási szükségéről, önként s minden ebből vonható következtetés nélkül a ministeriumot fölhatalmazta: hogy Magyarország és Erdély részéről 48,000 ujonczot azonnal kiállithasson, s ezen ujonczszállitásra nézve következő föltételeket állapitott meg:

1. § A kiállitandó ujonczok 6 évig tartoznak katonai kötelezettség alatt fegyverben szolgálni.

2. § A törvényhozási uton jövőre életbe léptetendő védrendszer minden kedvezményei szintugy, mint terhei s kötelezettségei a most kiállitandó ujonczokra is kiterjesztendők lesznek.

3. § Az ujonczszállitás községenkénti sorshuzás utján eszközlendő az 1846., 1845. és 1844-ik korosztályokból.

4. § Az ujonczszállitásnál hadszolgálatra alkalmatos test-épség veendő tekintetbe. A test magasságát illetőleg 59 hüvelykben állapittatik meg a mérték legalsóbb fokozata.

5. § A hadkötelezettség alól eddig gyakorolt fölmentési kedvezménye, családi, vallási, hivatalos állási, közoktatási és birtokviszonyi tekintetekből, a jelenlegi ujonczszállitásnál is megtartandók.

6. § Megengedtetik, hogy a huzott sorszám szerint besorozandó hadkötelezett maga helyett alkalmas, és jelen határozat által sorshuzásra már nem kötelezett magyarországi vagy erdélyi egyént helyettesithessen.

7. § Az utolsó ujonczozás óta váltságdij letétele mellett fölmentettek, valamint e f. évi januárhó 1-ső napjától, a sorozás tartamáig önként beállottak, vagy egyébként besorozandók száma, az illető községre kivetett ujonczjutalékból leend levonandó; különösen megjegyeztetvén, hogy az eddig szokásban volt pótlegény állitás czime alatt az ujonczjutalék nem szaporittathatik.

8. § A besorozott ujonczok otthoni vagyona a közhatóság által összeirandó, és gyámilag kezelendő.

9. § Az ujoncz-jutaléknak felosztása az összeirt három korosztálybeli ifjak száma szerint lesz eszközlendő.

10. § Az állitandó ujonczok egyedül magyar ezredekbe soroztassanak. Nem ellenzi azonban az ország, ha a most állitandó ujonczokból ezuttal kivételképen a technikai fegyvernemekhez is adassanak oly egyének, kik képzettségük által oda alkalmasaknak mutatkoznak.

11. § A honvédelmi ministerium fölhatalmaztatik: megtenni mindazon intézkedéseket, melyek ezen országgyüléseileg elfogadott törvény foganatbavételére szükségesek.


  Vissza az oldal tetejére