1867. évi XIII. törvénycikk

a vasutak és csatornák épitése végett létesitendő kölcsönről

1. § Az 1867-ik évi julius 2-kán kelt orsz. határozat folytán, jelen törvény által felhatalmaztatik a ministerium, hogy vasutak és csatornák épitésére valóságos értékben 60 millió ezüst frtnyi vagy 150 millió francnyi kölcsönt létesitsen 50 évre 4.650,000 ezüst forint, vagyis 11.625,000 francnyi évi járadék kötelezése mellett.

2. § Az előbbi §-ban meghatározott év-járadékban a törlesztési részletek is ben foglaltatván, azon év-járadék 50 éven át teljesitett fizetése után az egész kölcsön törlesztve lesz, és a kölcsönt illetőleg az állam minden kötelezettsége megszünik.

3. § E kölcsön biztositására szolgálnak az épitendő vasutak és csatornák; még pedig aképen, hogy a befektetett tőkének megfelelő év-járadék a jelen kölcsönből épült vasutakra és csatornákra, mint a főjelzálogra, időről-időre első helyen bekebeleztetik.

4. § E külön jelzálog mellett a jelen kölcsönből folyó kötelezettségek pontos teljesitéseért az állam összes jövedelmeivel is kezeskedik.

5. § A jelen kölcsön kötvényei és e kötvények kamat-szelvényei e törvény által minden fenálló bélyeg-illetéktől, vagy jövedelmi adótól mentesittetnek s ez illeték és adómentesség azok részére jövőre is biztosittatik.

6. § E kölcsön egyedül csak azon vasutak és csatornák épitésére forditandó, melyeknek épitése iránt törvény alkottatott.

7. § Ennélfogva a pénzügyminiszter a folyóvá tett összeg miképen történt felhasználásáról, a kölcsön állapotának kimutatása mellett az országgyülés elé évenkint jelentést tesz.


  Vissza az oldal tetejére