1867. évi XVIII. törvénycikk

az 1868-dik év első évharmada folytán viselendő közterhekről

1. § Addig is, mig az 1867. évi XII. tc. 40. szakasza értelmében a közös költségek fedezésére szükséges összegek meghatározása után az államköltségvetés a jövő évre előterjesztetik, és törvényhozási tárgyalás folytán megállapittatik: a magyar korona országaiban jelenleg fenálló összes, egyenes és közvetett adók, ugyszintén az államegyedáruságok, a jövő 1868-dik évi január 1-től kezdve, ugyanazon évi ápril hó 30-káig a folyó 1867-dik évre országos határozat által ideiglenesen elfogadott rendszer szerint érvényben maradnak.

2. § Ha ez időközben is bármely adónemre nézve törvényhozási intézkedés jő létre: az, a törvénynek a hivatalos lapban (Budapesti Közlöny) történt közzététele után, a törvényben magában kijelölt napon és mód szerint életbe lép.

3. § Az 1-ső szakaszban megállapitott 4 havi időszak alatt a pénzügyminister a beligazgatási költségek fedezésére a jelen év folytán gyakorlatban volt eljárás szerint fogja a szükséges összegeket folyókká tenni.

4. § Addig is, míg az 1868-dik évre a közös költségek összege megállapittatik, és az államadósságok után elvállalandó év-járulék törvényhozási uton meghatároztatik: az állam bevételeiből a beligazgatási költségek fedezése után fenmaradó összeg, az utólagos leszámolás fentartása mellett, a közös pénzügyministernek átszolgáltatandó.

5. § E törvény végrehajtásával a pénzügyminister bizatik meg.


  Vissza az oldal tetejére