1867. évi törvénycikkek

Befejezés I.

Mi tehát kegyelmesen meghallgatván és elfogadván emlitett Hiveinknek az országos Főrendeknek és képviselőknek alázatos esedezését, a fen érintett módon Felségünk elé terjesztett törvénycikkeket ezen levelünkbe szóról-szóra beigtatni rendeltük, s azokat összesen és egyenkint helyeseknek, kedveseknek és elfogadottaknak vallván, folyó évi Szentivánhó 12-én, és a mai alulirt napon hozzájuk királyi megegyezéseünket, jóváhagyásunkat adtuk, s azokat királyi hatalmunknál fogva helyben hagytuk, megerősitettük és szentesitettük, biztositván Hiveinket az országos Főrendeket és Képviselőket az iránt, hogy minden a fen beigtatott törvénycikkelyekben foglaltakat mind Magunk megtartjuk, mind más hiveink által is megtartatjuk, miként is azokat jelen levelünk ereje és bizonysága szerint elfogadjuk, helybenhagyjuk és királyi aláirásunkkal megerősitjük.

Kelt a mi őszintén kedvelt hivünk tekintetes és nagyságos csikszentkirályi és krasznahorkai Gróf Andrássy Gyula magyarországi ministerelnökünk kezéből, - birodalmi fővárosunkban Bécsben Ausztriában, Szent-Jakabhó huszonynyolczadik napján az Ur ezernyolczszáz hatvanhetedik esztendejében.


  Vissza az oldal tetejére